KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4”. Trên cơ sở tình hình thực tế triển khai công tác chống khai thác IUU tại địa phương trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023.

- Góp phần cùng với cả nước quản lý khai thác và phát triển bền vững ngành thủy sản vì lợi ích của người dân, của quốc gia; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển bền vững; góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

2. Yêu cầu:

Thống nhất nhận thức, hành động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính các cấp Sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2023

1. Về thông tin truyền thông

- Thực hiện chiến dịch thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh, phổ biến quy định pháp luật về chống khai thác IUU, những nỗ lực của tỉnh trong chống khai thác IUU và kết quả đạt được trong thời gian qua.

- Tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan quy định về chống khai thác IUU.

2. Về quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá

- Rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá của tỉnh, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định.

 - Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

- Lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản và các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, gửi các cơ quan chức năng và phân công cụ thể đơn vị, cá nhân theo dõi, quản lý.

- Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn/trạm biên phòng tuyến biển; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào tại cảng cá theo đúng quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; theo dõi, giám sát (24/7) 100% tàu cá của tỉnh hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 208/QCPH-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển để kiểm soát 100% tàu cá của tỉnh hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá của tỉnh khác cập cảng làm xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác nhưng thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại tỉnh khác.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá theo Điều 12 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh.

- Khẩn trường thành lập phòng Thanh tra - Kiểm ngư trực thuộc Chi cục Thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo thẩm quyền của tỉnh.

3. Về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

- Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU) và các thị trường khác có yêu cầu truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác.

- Rà soát các điểm tàu cá cập bến bốc dỡ thủy sản khai thác (bến cá, cảng cá…) trên địa bàn tỉnh, tổ chức giám sát và truy xuất nguồn gốc 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ tại tỉnh.

- Đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên của tỉnh phải cập cảng chỉ định; thuyền trưởng phải thông báo trước 01 giờ khi cập cảng và thực hiện ghi, nộp Nhật ký khai thác theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Nhật ký khai thác đảm bảo phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá.

- Bố trí đủ nhân lực tại cảng cá, Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá đảm bảo kiểm tra, kiểm soát tàu cá, thủy sản từ khai thác trong tỉnh.

4. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính

- Điều tra, củng cố hồ sơ, truy tố xét xử các vụ việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân của tỉnh đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài (nếu có) để ngăn chặn, xử lý phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe.

- Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển thuộc tỉnh quản lý, xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định.

- Xác minh, xử lý 100% các tàu cá của tỉnh không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

- Cập nhật 100% kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

- Thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các cảng cá chỉ định, các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

(Nhiệm vụ chi tiết, thời gian hoàn thành tại Phụ lục I)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục I đính kèm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí bổ sung cho các nhiệm vụ phát sinh trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đến tháng 5/2023.

(Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đến tháng 5/2023 tại Phụ lục II)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả kết quả thực hiện (về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ chưa hoàn thành, nêu rõ khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy sản) trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch để xem xét, chỉ đạo.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Thành viên BCĐ IUU của tỉnh;

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nội vụ;

- BCH Bộ đội Biên phòng;

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT.

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Trung Hoàng

 

 

 

 

 

Phụ lục I

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHI TIẾT CHỐNG KHAI THÁC IUU,

CHUẨN BỊ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN THANH TRA CỦA EC ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

(Kèm theo Kế hoạch số 28 /KH-UBND ngày 27 tháng  3  năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

VỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1

Triển khai chiến dịch thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh về nỗ lực chống khai thác IUU của tỉnh

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí

Trước ngày 31/5/2023

Phóng sự, bài viết trên báo giấy, báo điện tử, panô, áp phích…

2

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến quy định Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí

Trước ngày 31/5/2023

Các lớp tuyên truyền, tập huấn; tờ rơi; phóng sự tuyên truyền trên Đài phát thanh, truyền hình

II

VỀ QUẢN ĐỘI TÀU THEO DÕI, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TÀU CÁ HOÀN THÀNH TRƯỚC NGÀY 31/5/2023

1

Về quản lý đội tàu

1.1

soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị VMS theo quy định

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước ngày 30/4/2023

- Thống được số lượng tàu của tỉnh

- 100% tàu cá đủ điều kiện được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu, cấp phép, lắp đặt thiết bị VMS

1.2

Cập nhật dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase)

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh

Hàng ngày

100% dữ liệu tàu được cập nhật, theo dõi, quản

2

Về theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá

2.1

Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn/trạm biên phòng tuyến biển; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào tại cảng cá theo đúng quy định đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; theo dõi, giám sát 24/7 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng ngày

100% tàu đủ điều kiện (đăng kiểm, đánh dấu, giấy phép, thiết bị VMS hoạt động, lao động…), có Biên bản kiểm tra tàu cá rời cảng của Văn phòng Thanh tra, kiểm soát nghề cá mới cho phép hoạt động khai thác thủy sản

2.2

Theo dõi, giám sát 24/7 100% tàu hoạt động trên biển qua hệ thống VMS

a

Thông báo các trường hợp mất kết nối VMS trên 10 ngày, vượt ranh giới trên biển với chủ tàu/thuyền trưởng, các lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh, đơn vị cung cấp thiết bị xác định rõ nguyên nhân và yêu cầu khắc phục

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng ngày

- Yêu cầu tàu vượt ranh giới trên biển quay về vùng biển Việt Nam

- Xác định được nguyên nhân tàu mất kết nối VMS

- Tàu cá bị hư thiết bị VMS duy trì liên lạc và đưa về bờ sửa chữa theo quy định

b

Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng theo dõi, xử lý các trường hợp cố tình ngắt kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển theo quy định; đặc biệt là khối tàu từ 24 mét trở lên

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT

Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng ngày

100% các trường hợp vi phạm phải được điều tra, xử lý theo quy định

c

Tổng hợp, lưu trữ hồ kết quả xử tàu mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT

Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng ngày

Hồ đảm bảo kết quả xử cuối cùng

2.3

Lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản và các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý (chưa lắp đặt thiết bị VMS, không có/hết hạn Giấy phép khai thác thủy sản và tàu cá đã xóa đăng ký, tàu đã chuyển nhượng/bán sang tỉnh khác, tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh,…)

a

Lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng tuần

- Đảm bảo 100% tàu cá trong danh sách được lập không hoạt động khai thác thủy sản

- Gửi danh sách về Bộ Nông nghiệp và PTNT định kỳ hàng tháng

- Các xã/phường/thị trấn gửi danh sách về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ hàng tháng để phối hợp tăng cường theo dõi, kiểm soát

b

Rà soát, lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hàng tuần

c

Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của các huyện, thị xã, thành phố; niêm yết danh sách tại trụ sở UBND các xã/phường/thị trấn

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh

Hàng tuần

d

Giao cụ thể cho cấp cơ sở (xã/phường/thị trấn), lực lượng chức năng tại địa phương theo dõi, giám sát (xác định rõ nguyên nhân, vị trí, địa điểm đang neo, đậu, đơn vị giám sát)

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hàng ngày

2.4

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 208/QCPH-UBND giữa các tỉnh để kiểm soát 100% tàu cá của tỉnh hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá của tỉnh khác cập cảng làm xác nhận nhưng thực hiện chứng nhận tại tỉnh khác.

Sở Nông nghiệp và PTNT, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT, BCH Bộ đội Biên phòng các tỉnh khác

Hàng tuần

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, giám sát.

2.5

Theo dõi, tổng hợp đối khớp số liệu theo dõi, giám sát tàu xuất, nhập bến, ra vào cảng, số liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng tuần

Số liệu tàu rời cảng, xuất bến nhập bến, cập cảng khi tham gia khai thác thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản phải thống nhất

2.6

soát, sắp xếp, lưu trữ hồ cả bản giấy trên phần mềm điện tử kết quả kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác, hồ sơ xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hàng tuần

Đảm bảo hồ sơ lưu trữ được liên kết theo chuỗi, dễ dàng truy xuất

3

Thành lập Phòng Thanh tra - Kiểm ngư trực thuộc Chi cục Thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nội vụ

Trước ngày 31/3/2023

Phòng Thanh tra - Kiểm ngư trực thuộc Chi cục Thủy sản được thành lập và đi vào hoạt động

III

VỀ XÁC NHẬN, CHỨNG NHẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN KHAI THÁC

1

Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Hàng ngày

Cấp giấy xác nhận, chứng nhận đảm bảo theo quy định

2

Rà soát hồ cấp xác nhận, chứng nhận của cơ quan thủy sản với hồ sơ tại các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Thường xuyên

Đảm bảo 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường EU và các thị trường khác có yêu cầu từ 01/12/2022 truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác

3

Kiểm soát 100% thông tin liên quan (tàu cá, nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác) của tàu cá tỉnh khác cập cảng làm xác nhận nhưng thực hiện chứng nhận tại tỉnh khác

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng ngày

100% tàu cá, sản phẩm thủy sản khai thác không vi phạm IUU

4

soát các điểm tàu cập bến bốc dỡ thủy sản khai thác (cảng , bến cá) tổ chức giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ tại địa phương; kiểm tra, kiểm soát tàu ra, vào tại cảng cá theo đúng quy định

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng ngày

100% sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng được giám sát, truy xuất nguồn gốc

5

Đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải cập cảng chỉ định để bốc dỡ thủy sản; Thuyền trưởng phải thông báo trước 01 giờ khi cập cảng và thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Nhật ký khai thác đảm bảo phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng ngày

Từ chối cho bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác và xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU

IV

VỀ THỰC THI PHÁP LUẬT, XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý bảo đảm không có tàu cá của tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Không có tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

2

Điều tra, xử lý và xử phạt 100% các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Tàu cá bị xử lý và xử phạt.

3

Điều tra, củng cố hồ sơ, truy tố xét xử các vụ việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân của tỉnh đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài (nếu có) để ngăn chặn, xử lý phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe.

Công an tỉnh

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Điều tra, xử lý 100% các vụ việc vi phạm đảm bảo thời hạn theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự, xét xử, truy tố hình sự, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

4

Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển, cửa biển, cảng cá, bến cá có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định

Sở Nông nghiệp và PTNT; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước ngày 31/5/2023

- 100% trường hợp vi phạm đều bị xử lý (không áp dụng hình thức cảnh cáo, ký cam kết không vi phạm)

- Xử triệt để, kịp thời, đồng bộ các hành vi khai thác IUU

5

Xử phạt tất cả các hành vi khai thác IUU trong nước; xác minh, xử lý 100% các tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình

Sở Nông nghiệp và PTNT; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng ngày

100% trường hợp vi phạm đều bị xử lý (không áp dụng hình thức cảnh cáo, ký cam kết không vi phạm).

6

Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cảng cá chỉ định, các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan về thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hàng ngày

Các vụ việc vi phạm phải được xử lý theo quy định

7

Tổng hợp, lưu trữ hồ kết quả xử để theo dõi, quản lý và cập nhật vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng ngày

Số liệu tàu cá vi phạm, kết quả xử lý cập nhật gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tổng hợp theo quy định

8

Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong điều tra, xử lý hành vi khai thác IUU

Sở Nông nghiệp và PTNT

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU

V

VỀ THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1

Tổ chức các Đoàn công tác liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các tổ chức, cá nhân tại địa phương

Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh về IUU)

Các Sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Kịp thời rà soát khắc phục các tồn tại, hạn chế; xử nghiêm trách nhiệm của tổ chức, nhân không hoàn thành chức trách được giao

2

Thực hiện thanh tra, kiểm tra tất cả các hồ sơ của các lô hàng sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Đảm bảo 100% hồ sơ các hàng xuất khẩu sang thị trường EU và các thị trường khác có yêu cầu từ 01/12/2022 truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác không vi phạm IUU

3

Thanh tra, kiểm tra các Đồn/Trạm biên phòng tuyến biển trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước ngày 30/4/2023

Đảm bảo thực hiện đúng quy định kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách được giao

4

Tăng cường nguồn lực (nhân lực, kinh phí, trang thiết bị) cho các cơ quan, lực lượng chức năng (Chi cục Thủy sản, Ban quản lý cảng cá, Văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá)

Sở Nông nghiệp và PTNT; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên

Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU

 

GIAY%20PHEP%2009.5.2023%20GOI%20PHONG%20NN%20HUYEN.xlsx

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1 704
  • Tất cả: 6345876
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang