ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN (TÓM TẮT) kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); thành tựu kinh tế - xã hội năm 2021 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

I/- SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:

          Thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đang trên đường phát triển mạnh, các nước tư bản phương Tây đua nhau xâm chiếm thuộc địa, tìm kiếm thị trường. Năm 1858, quân đội Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta. Từng bước thiết lập chế độ thống trị tàn bạo, phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên đấu tranh chống lại thực dân xâm lược dưới ngọn cờ của các sĩ phu yêu nước như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và lớp sĩ phu yêu nước không tiếc máu xương, quật khởi vùng dậy, nhưng các phong trào đều bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và đều bị thất bại.

          Trong hoàn cảnh ấy, năm 1911 với lòng yêu nước nồng nàn, một vốn kiến thức ban đầu và hai bàn tay lao động, mới 21 tuổi Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước. Người đến với cách mạng Tháng Mười Nga, luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và đến đây Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước: Muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới ra khỏi ách nô lệ.

          Từ giữa tháng 6 đến tháng 9 năm 1929 ở trong nước đã có 3 tổ chức Đảng lần lượt ra đời: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, 03 tổ chức Đảng này được hợp nhất lại, xác định chính cương và sách lược vắn tắt, từ đó đi đến cương lĩnh năm 1930. Vạch ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, ngày 03/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.     

          Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một móc son chói lọi đánh dấu bước ngoặc lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

          Vừa mới thành lập, Đảng đã phát động cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh vô cùng oanh liệt. Sau 15 năm được thành lập và 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trên toàn quốc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc chiến tranh cứu nước và giữ nước ròng rã 30 năm, đánh thắng các kẻ thù xâm lược, xóa bỏ ách nô lệ, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

          Sau thắng lợi lịch sử mùa xuân năm 1975, nhân dân ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa khôi phục kinh tế vừa khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh; kịp thời tổng kết rút ra được những bài học trong vận dụng quy luật xây dựng CNXH. Trong lúc nhiều nước XHCN lâm vào khủng hoảng trầm trọng, ở một số nước, Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo,... các thế lực thù địch lợi dụng những sai lầm và khó khăn đó đẩy mạnh cuộc phản kích quyết liệt nhằm xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Đảng ta tiếp tục khẳng định theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo Nhân dân đi lên xây dựng CNXH là con đường đúng đắn.

          Ở Trà Cú, năm 1936 đã có đảng viên là đồng chí Châu Bửu Lập (Nguyễn Thăng Bằng) nhưng chưa có chi bộ. Trong thời gian này Tỉnh ủy Trà Vinh phân công đồng chí Trần Thành Đại (Ba Mới) về công tác tại Trà Cú.

          Trước và sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 Trà Cú có khoảng 20 đảng viên. Đầu năm 1945 Tỉnh ủy Trà Vinh phân công đồng chí Đỗ Hải Hượt về chỉ đạo Trà Cú và xây dựng cơ sở, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng giới thiệu kết nạp vào Đảng. Tháng 3 năm 1946 các chi bộ đầu tiên được thành lập ở các xã: Ngãi Xuyên, Lưu Nghiệp Anh, An Thới (Đại An), Đôn Châu. Tháng 6 năm 1946 Huyện ủy Trà Cú được thành lập, Bí thư Huyện ủy đầu tiên là đồng chí Đỗ Hải Hượt. Giai đoạn này, Đảng bộ quyết định đánh địch bằng vũ trang và kết hợp chính trị, binh vận. Tháng 7 năm 1946 ta đánh giải phóng 8/9 xã. Ngày 19/12/1946, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Thông qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, như tiếp thêm sức mạnh, chớp thời cơ, một lần nữa Đảng bộ quyết tâm giải phóng huyện nhà. Sáng sớm ngày 31/12/1946 Trà Cú được hoàn toàn giải phóng, chính quyền về tay Nhân dân. Trà Cú là huyện tuy có chi bộ Đảng muộn nhất ở Trà Vinh nhưng là huyện giàu truyền thống cách mạng, là huyện đầu tiên của tỉnh Trà Vinh và ở Nam bộ được giải phóng sớm nhất.

          Trà Cú thực hiện chủ trương tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968: Vào cuối năm 1967, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương cục và Khu ủy Tây Nam bộ, Trà Cú chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968. Về Đảng đến giai đoạn này huyện đã có hơn 300 đảng viên, các chi bộ đều đã trưởng thành trong công tác lãnh đạo và chiến đấu. Huyện có 4 chi bộ “tự động” công tác, đó là Long Hiệp, Đại An, Đôn Châu và An Quảng Hữu.

          Về lực lượng vũ trang, ngoài lực lượng du kích xã, huyện có 3 đại đội tập trung, qua đấu tranh có nhiều tiến bộ đáng kể, nhất là về chiến thuật, kỹ thuật từ hợp đồng tác chiến giữa tỉnh và huyện, huyện và xã hoặc giữa các xã với nhau cho đến độc lập tác chiến của huyện và xã.

          Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Tỉnh ủy đã cử đồng chí Trần Lái, Tỉnh ủy viên xuống trực tiếp lãnh đạo cuộc tiến công và nổi dậy ở Trà Cú. Huyện ủy cũng quyết định thành lập Ban chỉ huy thống nhất để lập phương án tác chiến chung, kết hợp “hai chân 3 mũi” và xây dựng kế hoạch cụ thể sẵn sàng tổng tiến công và nổi dậy khi có lệnh.

          Đêm 30 tết theo đúng giờ quy định, mũi Lưu Nghiệp Anh là mũi trọng điểm nổ súng đánh địch, nhưng bị phản kích dữ dội, còn các mũi khác như mũi Xoài Thum, mũi Ngãi Xuyên, mũi huyện lỵ, Hàm Giang và mũi Phước Hưng đều bị địch phản kháng quyết liệt. Như vậy, ở Trà Cú không có yếu tố bất ngờ và không nhanh chóng giành thắng lợi như dự kiến.

          Đến ngày 10 tháng giêng năm 1968 âm lịch, ta chuyển hướng kế hoạch cũ, quyết địch lấy xã Phước Hưng làm xã trọng điểm để cắt đường giao thông của địch và lực lượng ta tập trung đánh đồn Trạm và đồn Long Trường. Đến ngày 12 tháng giêng ta tiếp tục bao vây bức hàng đồn Gò Nóp (Phước Hưng), địch đã đầu hàng và nộp cho ta toàn bộ vũ khí. Đây là thắng lợi lớn giải phóng hoàn toàn xã Phước Hưng. Thừa thắng, đến ngày 14 âm lịch lực lượng vũ trang của ta có quần chúng xuống đường hỗ trợ phá hàng loạt đồn như: Bà Tây, Bến Thế, Đôn Chụm, Leng (Tập Sơn) rồi chuyển sang giải phóng Sóc Tro (An Quảng Hữu) và giải phóng luôn xã Lưu Nghiệp Anh. Trong đợt tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân, Trà Cú đã đẩy mạnh việc sử dụng “hai chân, 3 mũi” tiến lên bước cao góp phần vào chiến thắng chung của cả nước.

          Với những chiến thắng trên, quân, dân Trà Cú vinh dự được góp phần vào 8 chữ vàng “toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” của Trung ương tuyên dương cho tỉnh Trà Vinh.

Trong 2 cuộc kháng chiến ác liệt có 1.684 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Với thành tích vẻ vang đó, huyện Trà Cú đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 06 xã (Long Hiệp, Đại An, An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Tập Sơn và Hàm Giang) anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phong tặng và truy tặng cho 220 bà mẹ với danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 05 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 02 anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, Đảng và Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen khác cho cán bộ và nhân dân trong huyện.

II/- THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021:

1. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị:

Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức phát động đóng góp quỹ phòng, chống Covid-19 trong cán bộ, đảng viên;

Tổ chức cuộc thi “tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh và Đảng bộ huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 – 2025. Mở 21 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Biên tập thành tích những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để in thành sách.; sưu tầm lịch sử Ngành Tuyên giáo huyện Trà Cú giai đoạn 1930 - 2020.

          Quyết định luân chuyển 01 đồng chí, điều động 15 đồng chí, bổ nhiệm 01 đồng chí Phó trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ; chuẩn y bổ sung bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên cơ sở 18 đồng chí. Thống nhất nhân sự để bầu chức danh Bí thư, phó Bí thư Huyện đoàn. Phân công 59 đồng chí học các lớp đào tạo lý luận chính trị; đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính cho 08 đồng chí; phân công 12 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3. Quyết định công nhận đảng viên chính thức gắn với phát thẻ đảng viên cho 117 đồng chí; kết nạp đảng viên mới 106 đồng chí (tăng 02 đảng viên so cùng kỳ), đạt 106% chỉ tiêu nghị quyết; xóa tên 10 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 28 trường hợp, tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2021, đợt 19/5/2021 và đợt 02/9/2021 cho 93 đồng chí.

          Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 04 tổ chức đảng, qua kiểm tra chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 01 tổ chức; quyết định thi hành kỷ luật 04 đảng viên.

Phát triển mới 2.832 đoàn viên, hội viên, tập hợp vào các tổ chức chính trị - xã hội đạt 90,24% dân số trong độ tuổi.

2. Lĩnh vực kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đạt 10.374,1 tỷ đồng, đạt 88,61% nghị quyết. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 2.750 tỷ đồng (tăng 160 tỷ đồng), đạt 80,88% nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49 triệu đồng/người/năm (tăng 3,5 triệu đồng), đạt 102,08% nghị quyết.

Xây dựng đạt 3 xã nông thôn mới, đạt 100%, huyện nông thôn mới đến nay đạt 05/09 tiêu chí, thành lập mới 03 hợp tác xã, nâng lên 27 hợp tác xã với 5.810 thành viên. Thành lập mới 31 doanh nghiệp.

Thi công hoàn thành 25/55 công trình, giải ngân vốn ước đạt 187 tỷ đồng, đạt 94,87% kế hoạch vốn.

Tổng thu ngân sách nội địa ước đạt 56,428 tỷ đồng (tăng 1,201 tỷ đồng), đạt 100,05% nghị quyết.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Kiểm tra, công nhận, tái công nhận 05 xã văn hóa nông thôn mới; quan tâm thực hiện các giải pháp phát triển du lịch. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học trực tuyến theo kế hoạch, tỷ lệ học sinh tham gia học đạt 87,56%.

Chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho 43.289/44.063 đối tượng, số tiền trên 65,696 tỷ đồng., đạt 98,24%; phân bổ và cấp phát 329,760 tấn gạo cho 21.984 người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tổ chức bàn giao 30 căn nhà tình nghĩa. Hộ nghèo giảm 2,05%, tương đương giảm 882 hộ, đạt 102,5% nghị quyết; hộ nghèo Khmer giảm 2,35%, tương đương giảm 608 hộ, đạt 134,28% nghị quyết. Tạo việc làm mới cho 5.110 lao động, đạt 139,16% nghị quyết; đưa 34 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 23,61% nghị quyết.

4. Công tác dân tộc, tôn giáo:

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện nhân dịp lễ, tết năm 2021. Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Cú, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

5. Lĩnh vực nội chính:

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 cho các đơn vị, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh quân sự và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; hoàn thành Tết Quân - Dân năm 2021 tại xã Long Hiệp. Thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội cho các đối tượng.

Phạm pháp hình sự xảy ra 27 vụ, điều tra làm rõ, khởi tố 24 vụ/41 bị can, giảm 05 vụ so cùng kỳ. Triệt xóa 90 điểm, tụ điểm đánh bạc thắng thua bằng tiền, khởi tố 23 vụ/49 bị can, phạt hành chính 67 vụ/382 đối tượng, giảm 12 vụ so cùng kỳ. Bắt 03 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm (thuốc lá), đã điều tra làm rõ, thu giữ 1.350 bao thuốc lá nhập lậu, khởi tố 01 vụ/01 bị can, phạt hành chính 02 đối tượng, giảm 02 vụ so cùng kỳ.

Tội phạm ma túy: Phát hiện, bắt 14 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đã điều tra làm rõ, tăng 05 vụ so cùng kỳ. Tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ, làm 02 người chết, bị thương 01 người, giảm 04 vụ, 04 người chết và 02 người bị thương so cùng kỳ, phát hiện bắt 02 đối tượng truy nã.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện thụ lý 96 tin báo, đã giải quyết 93 tin báo, đang tiếp tục giải quyết 03 tin. Tòa án nhân dân huyện thụ lý 896 vụ việc, đã giải quyết xong 729 vụ việc, đạt 81,36%. Huyện và các xã, thị trấn nhận 140 đơn, đã giải quyết xong 114 đơn, chuyển Tòa án 26 đơn.

III/- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Giá trị sản xuất tăng 15,54% so năm 2021, trong đó khu vực I tăng 14,12%, khu vực II tăng 16,81%, khu vực III tăng 17,0%. 

- Thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng/người/năm.

- Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.570 tỷ đồng.

- Xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Phát triển mới 30 doanh nghiệp.

- Thu nội địa 54,4 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội:

- Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi: Mẫu giáo 82,0%, Tiểu học đạt 99,8%, Trung học cơ sở đạt 98,5%; Trung học phổ thông đạt 71%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,44% (lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 30,85%); tạo việc làm mới cho 3.000 lao động; đưa 140 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Xây dựng thị trấn Định An đạt thêm 01 tiêu chí văn minh đô thị.

- 17 xã, thị trấn có nhà văn hóa, thư viện.

- Tỷ lệ xã có Trạm Y tế 100%; có 100% xã, thị trấn có bác sĩ làm việc; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế) 13,33 giường; số bác sĩ/1 vạn dân 6,05 bác sĩ.

- Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 01 tuổi 2,3%o; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 05 tuổi 3%o.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) còn 3,8%.

- Có 15/17 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em (tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em 88,2%).

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 98,9%.

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trong tổng số lao động đạt 16,49%. Trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 3,04%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều 1,86%, trong đó giảm 1,84% tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc Khmer (so với tổng số hộ Khmer).

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,55%.

3. Các chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó có 70,45% dân cư sử dụng nước sạch.

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 91%; chất thải rắn y tế được xử lý đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 71%.

4. Về quốc phòng - an ninh:

- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Có 90% xã, thị trấn; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

- Có 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

5. Về xây dựng hệ thống chính trị:

- Có 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành nhiệm vụ trở lên (80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kết nạp 100 đảng viên.

- Củng cố, nâng chất lượng đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

Bản đồ hành chính

Thủ tục hành chính

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 101
  • Hôm nay: 2424
  • Trong tuần: 47,648
  • Tất cả: 2,117,144

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT

Chung nhan Tin Nhiem Mang