No title... No title... No title... No title... No title... No title...

12. Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

- Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ

- Phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Đề án thành lập cơ sở (mẫu số 02);

X

 

 

- Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở (mẫu số 01);

X

 

 

- Dự thảo quyết định thành lập cơ sở; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở (mẫu số 3a);

X

 

 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

X

 

 

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan;

X

 

 

- Các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực)

 

X

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

35 ngày (280 giờ)

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Nộp hồ sở trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Hành chính công hoặc Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ do Tổ chức hoặc cá nhân nộp

Tổ tiếp nhận và trả kết quả

1 ngày

Hồ sơ

B2

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 02. Lập phiếu kiểm soát quà trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 04 chuyển cán bộ thụ lý thẩm định;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho Tổ chức hoặc cá nhân bằng văn bản theo mẫu số 01 (Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ)

Cán bộ tiếp nhận

1 ngày

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ – mẫu số 01;

Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 02;

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 03

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 04

B3

Thẩm định hồ sơ: cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp đạt yêu cầu: cán bộ thụ lý hoàn thiện hồ sơ, soạn dự thảo quyết định thành lập trình lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ xem xét trình Chủ tịch UBND huyện quyết định

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm hồ sơ: cán bộ thụ lý hướng dẫn một lần bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp để Tổ chức hoặc cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Cán bộ thụ lý hồ sơ; lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện

 

32 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ; dự thảo quyết định thành lập

B4

Trả kết quả cho Tổ chức hoặc cá nhân

Cán bộ thụ lý hồ sơ;

Tổ tiếp nhận và trả kết quả; Tổ chức hoặc cá nhân

1 ngày

Sổ theo dõi hồ sơ – mẫu số 02;

Kết quả

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

 

STT

Tên biểu mẫu

1

Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở (mẫu số 01) phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

2

Đề án thành lập cơ sở (mẫu số 02), phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

3

Dự thảo quyết định thành lập cơ sở; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở (mẫu số 3a) phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP

 

Mu s 01

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (NẾU CÓ)…
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
THÀNH LẬP CƠ SỞ TGXH…

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr-…

…., ngày …. tháng …. năm 20 …

 

TỜ TRÌNH

Về việc …………………

Kính gửi:…………………………………..

 

I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

IV. NHỮNG VẤN Đ CÒN CÓ Ý KIN KHÁC NHAU

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

V. KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI (NẾU CÓ)

...........................................................................................................................................

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mu số 02

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (NẾU CÓ)…
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
THÀNH LẬP CƠ SỞ TGXH…

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…., ngày …. tháng …. năm 20 …

 

Đ ÁN THÀNH LP

(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thành lập)…………

 

1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ……………………………………

2. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập cơ sở trợ giúp xã hội: ………

3. Mục tiêu và phạm vi, tên gọi đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội: ……

4. Loại hình cơ sở: ………………………………………

5. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: ……………………

6. Cơ cấu tổ chức bộ máy: ……………………………………

7. Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động: ………………………………………

8. Phương án về nhân sự, slượng người làm việc theo vị trí việc làm: …………………………………………………………

9. Kinh phí hoạt động (nguồn kinh phí đảm bảo, kinh phí xã hội hóa): ………………………………………………………………………………

10. Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho cơ sở trợ giúp xã hội hoạt động sau khi được thành lập ……………………………………………………………………

11. Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội; quy mô, công suất quản lý trường hợp ………………………………………………

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mu số 03 a

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (NẾU CÓ)…
TÊN CƠ SỞ TGXH …

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày ….. tháng …… năm 20 …

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Tên cơ sở trợ giúp xã hội đề nghị thành lập)

…………………………………………………………………….

 

1. Trách nhiệm của Giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Quy trình cung cấp dịch vụ của cơ sở

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. Cơ chế quản lý tài sản, tài chính

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

6. Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở trợ giúp xã hội

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)