No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2.Thủ tục phục hồi danh dự

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

- Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính.

- Văn bản đồng ý hoặc có ý kiến cụ thể về việc phục hồi danh dự hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự theo quy định tại Điều 57 hoặc Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Chủ động phục hồi danh dự:

-Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

- Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

Trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý với nội dung trong thông báo thì có ý kiến đề nghị cụ thể về nội dung đó để cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có cơ sở thực hiện phục hồi danh dự.

 

 

x

 

 

 

 

 

Phục hồi danh dự theo yêu cầu của người bị thiệt hại:Văn bản yêu cầu bồi thường.

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện

5.6

Phí/Lệ phí

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ, xem xét tính hợp lệ, chuyển hồ sơ đến Bộ phận chuyên môn.

BP TN&TKQ

½ ngày

Theo mục 5.2

BM 05

 

B2

 

Phân công thụ lý hồ sơ: Lãnh đạo Phòng phân công, cử cán bộ thụ lý

Thông báo thụ lý hồ sơ: Công chức chuyên môn tiến hành thụ lý hồ sơ

- Lập Dự thảo Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

Phòng Tư pháp

 

1,5 ngày

Theo mục 5.2

BM 05

 

B3

Phê duyệt: Lãnh đạo UBND phê duyệt kết quả thực hiện:

+ Nếu đồng ý thì ký duyệt Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hội danh dự.

+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại

Lãnh đạo UBND

01 ngày

Biểu số 01, 02, 03, 05, 06 (Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

B4

- Đóng dấu.

- GửiThôngbáo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường(đã đóng dấu)cho người bị thiệt hại

Văn thư UBND

 

½ ngày

Hồ sơ

 

Thông báo thụ lý hồ sơ

 

Hồ sơ

Văn bản liên quan

B5

- Người bị thiệt hại đồng ý nội dung trong thông báo:

+ Buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai;

+ Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên01tờ báotrung ương và01tờ báo địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong03số liên tiếp; đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Cổng thông tin điện tử (nếu có) của cơ quantrực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Lãnh đạo UBND,Văn phòngvà Phòng Văn hóa - Thông tin

10 ngày

Văn bản đề nghị

Theo mục 5.2

BM 05

 

 

B6

- Gửi tờ báo đăng xin lỗi và cải chính công khai tới người bị thiệt hại và UBND cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại để niêm yết công khai tại trụ sở.

Văn phòng UBND

Phòng Tư pháp

01 ngày

Theo mục 5.2

BM 05

 

B7

Tiếp nhận kết quả, chuyển hồ sơ cho bộ phận văn thư tiến hành đóng dấu, sao lưu hồ sơ, Chuyển kết quả về bộ phận TN&TKQ

Phòng Tư pháp

½ ngày

Kết quả

Mẫu số 06 (Thông tư 01/2018/TT-VPCP)

B8

Trả kết quả cho TCCN theo quy định

Bộ phận TN&TKQ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 về việc ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước