No title... No title... No title... No title... No title... No title...

7. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

 

1. Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng, kèm theo:

+ Biên bản họp bình xét thi đua của cấp trình khen;

+ Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng;

 

x

 

2. Báo cáo thành tích của cá nhân (theo mẫu số 07-NĐ số 91/2017/NĐ-CP) trong đó nêu rõ hành động, thành tích, công trạng đề nghị khen thưởng.

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

10 ngày (= 80 giờ) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện TRÀ CÚ

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện TRÀ CÚ tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

- Tổ chức có nhu cầu

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

 

04 giờ

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả (nếu có).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Chuyển hồ sơ.

 

B2

Lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ duyệt hồ sơ chuyển Công chức phụ trách Thi đua – khen thưởng

Lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Công chức phụ trách Thi đua – khen thưởng

04 giờ

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý

B3

Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực Thi đua Khen thưởng – Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thẩm định, báo cáo, đề xuất lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ trình Hội đồng TĐKT huyện (hoặc Thường trực Hội đồng TĐKT huyện) xét duyệt, dự thảo Quyết định, Lãnh đạo Cơ quan trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, quyết định

Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

52 giờ

 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình Hội đồng thi đua, khen thưởng họp xét

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

B4

Lãnh đạo Văn phòng duyệt thể thức trình Lãnh đạo UBND huyện ký Quyết định khen thưởng chuyển Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND huyện

08 giờ

 

- Duyệt thể thức văn bản

- Phê duyệt kết quả

B5

Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực Thi đua - Cơ quan Tổ chức – Nội vụ hoàn thiện hồ sơ (in Mẫu Giấy khen, nhân bản Quyết định), chuyển Văn thư Văn phòng Huyện ủy và HĐND - UBND huyện đóng dấu Quyết định khen thưởng, Mẫu Giấy khen.

Văn phòng Huyện ủy và HĐND - UBND huyện

08 giờ

- Quyết định khen thưởng

- Mẫu Giấy khen

- Gửi kết quả Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

B6

Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực Thi đua Cơ quan Tổ chức – Nội vụ chuyển kết quả giải quyết hồ sơ hành chính cho Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kêt quả cho tổ chức, cá nhân

Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Công chức
Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả

08 giờ

- Quyết định khen thưởng

- Mẫu giấy khen, gửi trả kết quả

B7

Thống kê và theo dõi kết quả thực hiện Thủ tục hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hàng tháng

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

- Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ.