No title... No title... No title... No title... No title... No title...

1.Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai


Trình tự thực hiện

1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số87/2017/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Phòng kinh tế hoặc bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP.

2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

-   Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân bán lẻ LPG chai

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.

 

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

Phí, lệ phí thực hiện TTHC

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số87/2017/NĐ-CP, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.