No title... No title... No title... No title... No title... No title...

3.Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai


Trình tự thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaicủa thương nhân.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Phòng kinh tế hoặc bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

  - Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaibao gồm:

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

 - Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

-   Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân bán lẻ LPG chai

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.

 

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

Phí, lệ phí thực hiện TTHC

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.