3. Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm xã, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa phương quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của Trung ương, cấp tỉnh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đúng và đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công hoặc Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, ghi giấy biên nhận và hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn để giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc đáp theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn (ghi phiếu hướng dẫn bổ sung hoàn thiện 01 lần) để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ.

Tổ tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Đô thị thị xã, thành phố hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện kiểm hợp hồ sơ hợp lệ, đúng quy định.

* Khi xem xét hồ sơ, phòng chuyên môn phải xác định tài liệu còn thiếu, không đúng theo quy định để thông báo bằng văn bản bổ sung một lần cho đầy đủ. Trong thời gian 03 ngày lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để phục vụ việc cấp Giấy phép xây dựng (nếu có). Quá thời hạn quy định, nếu không có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

- Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ để đến nhận kết quả. Khi đến nhận kết quả, người nhận phải trả lại phiếu tiếp nhận hồ sơ và ký vào sổ theo dõi hồ sơ.

* Lưu ý: Thời gian tiếp nhận và trả kết quả trong giờ hành chính:

+ Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:00 đến 11:00; Chiều từ 13:00 đến 17:00 (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

+ Thứ 7: Sáng từ 7:00 đến 11:00.

Cách thức thực hiện TTHC

Nộp trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Đối với công trình:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD.

2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối vớitrường hợpthiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế Điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

* Đối với nhà ở riêng lẻ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD.

2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

3. Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200.

Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế.

* Lưu ý: Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trước khi đề nghị điều chỉnh lại giấy phép xây dựng.

b). Số lượng hồ sơ: 02 bộ chính bản vẽ thiết kế; 01 bộ hồ sơ pháp lý;.

Thời hạn giải quyết

+ Đối với Công trình: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Nhà ở riêng lẻ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân (gọi tắt chủ đầu tư)

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện (gọi tắt là UBND các huyện, thị xã, thành phố).

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị (đối với UBND thị xã, thành phố) hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND các huyện).

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép xây dựng.

Lệ phí

15.000 đồng/01 giấy phép.

Tên mẫu đơn

+ Đơn đề nghị điều chỉnh cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu Phụ lục 2) kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân thiết kế (theo mẫu Phụ lục số 3) kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Xây dựng số 50/2014 ngày 18/6/2014;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

+ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

+ Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

+ Quyết định 15/2018QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về “Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

+ Quy chế quản lý quy hoạch-kiến trúc đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh

1 2