No title... No title... No title... No title... No title... No title...

4. Thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công hoặc Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, ghi giấy biên nhận và hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn để giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc đáp theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn (ghi phiếu hướng dẫn bổ sung hoàn thiện 01 lần) để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ thẩm định.

- Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng chức năng quản lý thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định (nếu có) đến tổ chức, cá nhân (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được một (01) lần trong quá trình thẩm định).

- Trong thời gian 03 (ba) ngày kể từ ngày Phòng chức năng quản lý thuộc UBND cấp huyện phát hành văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì dừng việc thẩm định hồ sơ và khi nào tổ chức, cá nhân trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

- Thời gian lấy ý kiến thẩm định có liên quan đến cơ quan, tổ chức:

+ Không quá 05 (năm) ngày làm việc. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem nhu thống nhất về nội dung lấy ý kiến về thẩm định dự án và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ để nhận kết quả. Khi đến nhận kết quả, người nhận phải trả lại phiếu tiếp nhận hồ sơ và ký vào sổ theo dõi hồ sơ.

* Lưu ý: Thời gian tiếp nhận và trả kết quả trong giờ hành chính:

+ Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:00 đến 11:00; Chiều từ 13:00 đến 17:00 (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

+ Thứ 7: Sáng từ 7:00 đến 11:00.

Cách thức thực hiện TTHC

Nộp trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (theo mẫu số 04, Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

+Các văn bản pháp lý có liên quan:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tưcông trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án vốn khác);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp dự án phải lập Báo cáo đánh giác tác động môi trường);

- Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy cho công trình (trường hợp dự án do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy);

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư (theo mẫu số 01, Phụ lục I của Thông tư số 18/2016/TT-BXD);

- Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt.

- Và các văn bản khác có liên quan.

+ Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán công trình (lập theo quy định Điều 55 của Luật Xây dựng):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

- Báo cáo kết quả thẩm tra và file báo cáo thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình (nếu có)

+Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Bản sao về thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế và chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra thiết kế của nhà thầu thẩm tra thiết kế (bản sao có chứng thực);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc. (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 18/2016/TT-BXD).

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng chức năng quản lý thuộc UBND cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

Công văn thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Tên mẫu đơn

+ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (theo mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

+Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư (theo mẫu số 01, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CPNghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

+ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

+ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

+ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phíthẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kếcơ sở.

+ Quyết định số 08/2017QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh, về Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

+ Quyết định số 15/2018QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh, về Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  

1 2