No title... No title... No title... No title... No title... No title...

3. Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

5.2

Thành phần hồ sơ:

Số lượng

Bản chính

Bản sao

 

+ Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tàisản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi

x

 

+ Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền

 

x

+ Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có)

 

x

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện

5.6

Lệ phí

 

không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

Bước 1

Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp bằng 1 trong 2 phương thức sau:

a. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

b. Nhận hồ sơ qua mạng Internet .

- Khai báo hồ sơ trên hệ thống;

-Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.pdf;

-Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.doc (nếu có).

 

Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: thực hiện thủ tục hành chính.

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình

1 giờ

Theo mục 5.2

BM01.01.MC

BM02.01.MC

BM03.01.MC

B2

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý theo quy định.

Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2 giờ

BM01.01.MC

BM05.01.MC

B3

Phòng Tài chính - Kế hoạch chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1 giờ

BM05.01.MC

BM06.01.MC

Lưu ý

· Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN. Ví dụ: hoạt động tại bộ phận một cửa hoặc phòng chuyên môn trực tiếp nhận hồ sơ và xử lý.

· Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.8

Cơ sở pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ;