No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng


Thời  hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký hợp lệ(giảm 05 ngày so với quy định của Trung ương).

 

Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016.

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.