9.Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thời  hạn giải quyết

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

Địa điểm thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016.

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.