4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Thời  hạn giải quyết

10 ngày làm việc (giảm 10 ngày làm việc so với quy định của Trung ương)

Địa điểm thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.