No title... No title... No title... No title... No title... No title...

4. Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Thực hiện theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

5.2

Thành phần hồ sơ:

Số lượng

Bản chính

Bản sao

 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-4) gồm các nội dung sau:

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.

+ Lý do tạm ngừng kinh doanh.

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của đại diện hộ kinh doanh.

x

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

Bước 1

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh bằng 1 trong 2 phương thức:

a.Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện.

b. Nhận hồ sơ qua mạng Internet .

- Khai báo biểu mẫu trên hệ thống ;

+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.pdf;

+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.doc (nếu có).

 

Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình

¼ ngày

Phụ lục III-4

Theo mục 5.2

BM01.01.MC

BM02.01.MC

BM03.01.MC

 

 

B2

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý theo quy định.

Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½ ngày

Phụ lục III-4

BM01.01.MC

BM05.01.MC

B3

Phòng Tài chính - Kế hoạch lưu vào sổ theo dõi đăng ký kinh doanh (nếu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ), thực hiện xoá tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh nếu hộ kinh doanh ngừng kinh doanh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

¼ ngày

BM05.01.MC

BM06.01.MC

Lưu ý

· Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN. Ví dụ: hoạt động tại bộ phận một cửa hoặc phòng chuyên môn trực tiếp nhận hồ sơ và xử lý.

· Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.8

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;