1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Thực hiện theo quy định tại Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

5.2

Thành phần hồ sơ:

Số lượng

Bản chính

Bản sao

 

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Số lao động

+ Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện

5.6

Lệ phí

 

100.000 VNĐ

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

Bước 1

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp bằng 1 trong 2 phương thức sau:

a. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

b. Nhận hồ sơ qua mạng Internet .

- Khai báo biểu mẫu trên hệ thống;

-Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.pdf;

-Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.doc (nếu có).

 

Cán bộ công chức kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: thực hiện thủ tục hành chính.

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình

¼ ngày

Phụ lục III-1, Phụ lục III-2 (nếu có)

Theo mục 5.2

BM01.01.MC

BM02.01.MC

BM03.01.MC

B2

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý theo quy định.

Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½ngày

Phụ lục III-1, Phụ lục III-2 (nếu có)

BM01.01.MC

BM05.01.MC

B3

Phòng Tài chính - Kế hoạch chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

¼ ngày

 

Giấy chứng nhận

BM05.01.MC

BM06.01.MC

Lưu ý

· Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi CQHCNN. Ví dụ: hoạt động tại bộ phận một cửa hoặc phòng chuyên môn trực tiếp nhận hồ sơ và xử lý.

· Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

5.8

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.