No title... No title... No title... No title... No title... No title...

3.Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Trình tự thực hiện

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

c) Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân

Số bộ hồ sơ

1

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường tiểu học công lập), Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan phối hợp

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

Quyết định giải thể trường tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Căn cứ pháp lý của TTHC

• Nghị định 46/2017/NĐ-CP

• Nghị định 135/2018/NĐ-CP

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không.