No title... No title... No title... No title... No title... No title...

17. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)