No title... No title... No title... No title... No title... No title...

27.Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ