No title... No title... No title... No title... No title... No title...

34.Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục