1. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

a. Trình tự thực hiện:

Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp Bộ phận một cửa cấp huyện

- Qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ gồm có:

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy;

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết:

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân

- Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp huyện

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

h. Lệ phí (nếu có):

Chưa quy định

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 13 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền.

Tải biểu mẫu tại đây: Mauso13.docx