No title... No title... No title... No title... No title... No title...

3.Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Trình tự thực hiện TTHC

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

-Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách khu dân cư văn hóa đủ điều kiện xét tặng Giấy khen.

-Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:

+Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;

+Đại diện khu dân cư trong danh sách được bình xét.

-Tổ chức cuộc họp bình xét:

+Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;

+Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;

+Kết quả: Các Khu dân cư được đề nghị tặng Giấy khen khi có từ 60% trở lên thành viên dự hp đồng ý. Trong trường hợp số lượng khu dân cư được đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa vượt quá 15% tổng số khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

-Trong thời hạn 03ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

-Trong thời hạn 02ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Bước3: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếpỦy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện TTHC

Nộp trực tiếp tạiỦy ban nhân dân cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1)Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã (kèm theo Danh sách các khu dân cư đủ điều kiện).

(2)Bản sao Quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa trong 05 năm liên tục.

(3)Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa(Mẫu số 10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết TTHC

-Trong thời hạn 03ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

-Trong thời hạn 02ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định và Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Phí, lệ phí

Theo quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

-Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.(Mẫu số 10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

-Giấy khen Khu dân cư văn hóa.(Mẫu số 14, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóatrong 05 năm liên tục.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Tải biểu mẫu tại đây: Mauso10.docx