No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2. Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội

Trình tự thực hiện TTHC

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

Bước 2: Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 08 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời văn bản và nêu rõ lý do;

- Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt độnglễ hội.

Bước 3: Trả kết quả

Trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, qua dịch vụ công trực tuyến.

Cách thức thực hiện TTHC

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, qua dịch vụ công trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;

(2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;

(3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;

(4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;

(5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời hạn giải quyết TTHC

08 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Đơn vị tổ chức lễ hội

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

- Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

- Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí thực hiện TTHC

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.