No title... No title... No title... No title... No title... No title...

3. Xác nhận Kế hoạch bảo vệ Môi trường

Bước

Đơn vị

thực hiện

Người

thực hiện

Trình tự thực hiện

 

Thời gian thực hiện

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận 1 cửa

Kim Ngọc Truyền

Người phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần đầy đủ theo với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường; hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Phân hệ một cửa điện tử của Cổng Dịch vụ công (hoặc Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan).

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu gửi tổ chức, cá nhân.

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử đến phòng chuyên môn hoặc người phụ trách theo quy trình nội bộ đã được duyệt trên Phân hệ một cửa điện tử để giải quyết, sau đó chuyển hồ sơ tiếp nhận trực tiếp (trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày).

Không tính thời gian

Bước 2

Xử lý hồ sơ

 

Phòng TNMT

Lãnh đạo phòng/ cán bộ chuyên môn

 

 

Theo quy trình nội bộ xử lý thủ tục hành chính, ở mỗi bước chuyển xử lý phải quy định nội dung bắt buộc người xử lý phải tạo lập, cập nhật thông tin và chuyển hồ sơ bằng hình thức điện tử trên Phân hệ một cửa điện tử đến người xử lý tiếp theo.

Quy trình xử lý hồ sơ tại phòng chuyên môn quy định:

* Tiếp nhận, thẩm định

- Nhận hồ sơ từ tổ Một cửa, cập nhật thông tin (nếu có) trên Phân hệ một cửa điện tử chuyển phân công chuyên viên xử lý hồ sơ (đồng thời chuyển hồ sơ giấy nếu cần thiết).

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho đơn vị biết (bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp) để bổ sung hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

- Nếu thấy cần thiết phối hợp một số ngành huyện đi kiểm tra, thẩm định trực tiếp hiện trạng cơ sở, doanh nghiệp...

- Chuyên viên xử lý hồ sơ: xử lý hồ sơ, dự thảo Kết quả xử lý trình lãnh đạo đơn vị. Số hóa, giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý, dự thảo Kết quả hồ sơ... đính kèm vào Phân hệ một cửa điện tử chuyển trình lãnh đạo phòng (đồng thời chuyển hồ sơ giấy nếu cần).

- Lãnh đạo đơn vị: thẩm định, chuyển trình người có thẩm quyền (UBND huyện) xem xét phê duyệt Kết quả xử lý hồ sơ trên Phân hệ một cửa điện tử (đồng thời chuyển hồ sơ giấy nếu cần thiết).

06 ngày

Bước 3

Phê duyệt Kết quả

Ban Lãnh đạo

Lãnh đạo đơn vị

- Phản hồi ý kiến về Kết quả xử lý hồ sơ trên Phân hệ một cửa điện tử.

- Ký số kết quả xử lý hồ sơ trên Phân hệ một cửa điện tử (nếu cần thiết), chuyển phát hành.

- Ký kết quả xử lý hồ sơ.

02 ngày

Bước 4 –

Thủ tục Trả kết quả

Phòng TNMT

Văn thư

- Thực hiện thủ tục phát hành trả Kết quả xử lý hồ sơ chuyển bộ phận Một cửa.

- Ký số bằng chứng thư số của cơ quan trên phân hệ một cửa điện tử (nếu quy trình thực hiện có quy định).

02 ngày

Bước 5 –

Trả kết quả

Trung tâm hành chính công/ Bộ phận 1 cửa

Kim Ngọc Truyền

Nhận, trả Kết quả xử lý hồ sơ bằng phương thức mà tổ chức, cá nhân đăng ký (nhận trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích).

Không tính thời gian