No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

 

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

+ Đơn xin giao đất, thuê đất (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);

x

 

 

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

x

 

 

+ Văn bản lựa chọn hình thức nộp tiền thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (nếu có)

x

 

 

+ Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người xin giao đất, thuê đất (bản sao chứng thực);

 

x

 

+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01) ban hành kèm theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ và tờ khai tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

x

 

 

+ Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ; trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ (đối với giao đất nếu có)

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiêp nhận và trả kết quả

 

Công dân gửi trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

 

Trình tự

 

 

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

B1

Người giao dịch nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc UBND cấp huyện. BP TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện

01 ngày làm việc

Theo 5.2

BM01.01.MC BM08.01.MC

B2

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc trong thời gian (10) ngày làm việc, cụ thể như sau:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã và người xin giao đất, thuê đất biết.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện các bước tiếp theo:

+ Thẩm định sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm tra các điều kiện giao đất, cho thuê đất; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất (đối với trường hợp cần phi kiểm tra);

+ Lập Tờ trình, dự thảo quyết định trình UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; dự thảo hợp đồng thuê đất (đối với hồ sơ xin thuê đất).

+ Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người thuê đất nộp tiền thuê đất

Ủy ban nhân dân cấp xã

UBND cấp huyện

10 ngày

BM02.01.MC

BM03.01.MC

BM04.01.MC

BM05.01.MC BM06.01.MC

 

B3

+ UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký quyết định giao đất, cho thuê đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất theo quy định đối với trường hợp thuê đất.

+ Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

UBND cấp huyện

03 ngày làm việc

BM04.01.MC

 

B4

Cán bộ thụ lý hoàn thiện hồ sơ lưu trữ, cập nhật chỉnh lý dữ liệu đất đai

phòng Tài nguyên Môi trường.

0,5 ngày làm việc

 

BM04.01.MC

 

B5

Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để trả kết quả cho công dân.

BP TN&TKQ

0,5 ngày làm việc

 

BM07.01.MC BM08.01.MC PL.09.STCL

PL.10.STCL

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Nhà ở ngày 29/11/2014; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;

- Các Nghị định Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; N

- Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông tư s 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.

- Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011; số 34/TT-BTC ngày 28/3/2013.