No title... No title... No title... No title... No title... No title...

1. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Trình tự thực hiện TTHC

Bước 1. Nộp hồ sơ

Bước 2. Xem xét hồ sơ.

Bước 3: Cấp Giấy xác nhận.

Cách thức thực hiện TTHC

Gửi trực tiếp tại bộ phận một cửa Văn phòng UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích) hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ thực hiện TTHC

- 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở;

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở;

- 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).

Thời hạn xem xét, xác nhận

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng một văn bản và nêu rõ lý do (trong đó nêu rõ tất cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện một lần).

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan xem xét, cấp Giấy xác nhận: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy xác nhận.

Phí, lệ phí thực hiện TTHC

Không quy định

Tên các mẫu đơn

- Mẫu số 01: Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Mẫu số 02: Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Mẫu số 03: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Mẫu số 04: Văn bản thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Điều kiện TTHC

Không quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tải biểu mẫu tại đây: Maus02.docx