No title... No title... No title... No title... No title... No title...

17. Thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh

5.1

Cơ sở pháp lý:

-

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

5.2

Thành phần hồ sơ:

Bản chính

Bản sao

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.3

Số lượng hồ sơ

-

01 bộ.

5.4

Thời gian xử lý

-

10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), tương đương 80 giờ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

-

Trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của ủy ban nhân dân huyện.

-

Qua bưu điện.

-

Trực tuyến.

5.6

Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

5.7

Quy trình xử lý công việc:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

Bộ phận một cửa UBND huyện

chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, ghi giấy biên nhận và hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị để giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn (ghi phiếu hướng dẫn bổ sung hoàn thiện 01 lần) để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Phòng Kinh tế và hạ tầng

- Trưởng phòng

- Chuyên viên được phân công thực hiện

- Phân công chuyên viên thực hiện.

- Chuyên viên được phân công xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo thông báo kết quả thẩm định.

+ Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định (nếu có) đến tổ chức, cá nhân (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được một (01) lần trong quá trình thẩm định).

+ Trong thời gian 03 (ba) ngày kể từ ngày Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị phát hành văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì dừng việc thẩm định hồ sơ và khi nào tổ chức, cá nhân trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

* Thời gian lấy ý kiến thẩm định có liên quan đến cơ quan, tổ chức: Không quá 05 (năm) ngày làm việc. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem nhu thống nhất về nội dung lấy ý kiến về thẩm định dự án và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

- Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng kiểm tra nội dung Công văn thông báo kết quả thẩm định, ký tắt trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

68 giờ

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo UBND

Kiểm tra và ký Công văn thông báo kết quả thẩm định

04 giờ

Bước 4

- Văn thư VPUB huyện

- Bộ phận một cửa UBND huyện

- Văn thư VPUB huyện

- chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

Văn thư VPUB huyện đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa UBND huyện (chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng) tiếp nhận, lưu sổ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ