No title... No title... No title... No title... No title... No title...

15. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

5.1

Cơ sở pháp lý:

-

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

5.2

Thành phần hồ sơ:

Bản chính

Bản sao

 

1. Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (theo mẫu 1 và mẫu 2, theo quy định tại Điều 18 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh).

x

 

-

2.Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển

x

 

-

3. Ảnh màu chụp hiện trạng cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển (cỡ ảnh tối thiểu 10cm × 15cm)

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

-

01 bộ.

5.4

Thời gian xử lý

 

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

+ Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với dự án nhóm B tương đương 120 giờ.

+ Không quá 10 (mười) ngày làm việc đối với dự án nhóm C tương đương 80 giờ.

- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh

+ Không quá 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm B tương đương 80 giờ;

+ Không quá 08 (tám) ngày đối với dự án nhóm C tương đương 64 giờ.

(Thời gian nêu trên kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bao gồm thời gian lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan)

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

-

Trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của ủy ban nhân dân huyện.

-

Qua bưu điện.

-

Trực tuyến.

5.6

Lệ phí: theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

5.7

Quy trình xử lý công việc:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, ghi giấy biên nhận và hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn để giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn (ghi phiếu hướng dẫn bổ sung hoàn thiện 01 lần) để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

Bước 2

Phòng Kinh tế và hạ tầng

- Trưởng phòng

- Chuyên viên được phân công thực hiện

- Phân công chuyên viên thực hiện.

- Chuyên viên được phân công xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo thông báo kết quả thẩm định.

+ Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định (nếu có) đến tổ chức, cá nhân (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được một (01) lần trong quá trình thẩm định).

+ Trong thời gian 05 (năm) ngày kể từ ngày Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị phát hành văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì dừng việc thẩm định. Tổ chức, cá nhân trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

+ Lấy ý kiến thẩm định: Hồ sơ dự án hợp lệ, Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đến các cơ quan liên quan theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

* Thời hạn lấy ý kiến thẩm định dự án có liên quan đến cơ quan, tổ chức:

. Không quá 08 (tám) ngày đối với dự án nhóm B;

. Không quá 06 (sáu) ngày đối với dự án nhóm C.

- Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng kiểm tra nội dung Văn bản thông báo kết quả thẩm định, ký tắt trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh:

+ 100 giờ đối với dự án nhóm B.

+ 60 giờ đối với dự án nhóm C.

- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh:

+ 60 giờ đối với dự án nhóm B.

+ 44 giờ đối với dự án nhóm C.

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo UBND

Kiểm tra và ký Văn bản thông báo kết quả thẩm định

04 giờ

Bước 4

- Văn thư VPUB huyện

- Bộ phận một cửa UBND huyện

- Văn thư VPUB huyện

- chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

Văn thư VPUB huyện đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa UBND huyện (chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng) tiếp nhận, lưu sổ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ