No title... No title... No title... No title... No title... No title...

14. Đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

5.1

Cơ sở pháp lý:

-

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

5.2

Thành phần hồ sơ:

Bản chính

Bản sao

 

1. Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (theo mẫu 1 và mẫu 2, theo quy định tại Điều 18 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh).

x

 

-

2.Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển

x

 

-

3. Ảnh màu chụp hiện trạng cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển (cỡ ảnh tối thiểu 10cm × 15cm)

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

-

01 bộ.

5.4

Thời gian xử lý

-

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

-

Trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của ủy ban nhân dân huyện.

-

Qua bưu điện.

-

Trực tuyến.

5.6

Lệ phí: Không

5.7

Quy trình xử lý công việc:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì ra giấy hẹn và trả kết quả, chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn để giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, công chức tiếp nhận hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

phòng Kinh tế và Hạ tầng

chuyên viên

- Phân công chuyên viên thực hiện.

- Chuyên viên được phân công xử lý, thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp xem xét, kiểm tra chưa đủ điều kiện cấp phép chuyển sang thực hiện bước 3.

+ Trường hợp đủ điều kiện thì in giấy phép trình lãnh đạo phòng.

- Trưởng phòng kiểm tra nội dung Giấy phép ký tắt trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.

28 giờ

Bước 3

Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo UBND

Kiểm tra và ký Giấy phép hoặc ký văn bản trả lời đối với trường hợp không cấp Giấy phép

04 giờ

Bước 4

- Văn thư VPUB huyện

- Bộ phận một cửa UBND huyện

- Văn thư VPUB huyện

- chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

Văn thư VPUB huyện đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa UBND huyện (chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng) tiếp nhận, lưu sổ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ