No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

5.1

Cơ sở pháp lý:

-

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

-

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

 

-

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

 

-

Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương; Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương.

- Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương;

5.2

Thành phần hồ sơ:

Bản chính

Bản sao

 

-

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

x

 

-

Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

 

x

 

-

Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

 

x

5.3

Số lượng hồ sơ:

-

01 bộ.

5.4

Thời gian xử lý:

-

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

-

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện

-

Hoặc nộp qua dịch vụ bưu điện.

-

Hoặc nộp trực tuyến (nếu có).

5.6

Phí, lệ phí:

 

-

 

Phí thẩm định: Đối với tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. Đối với hộ kinh doanh là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

-

Lệ phí: Không.

5.7

Quy trình xử lý công việc:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

 

Người thực hiện

 

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

Chuyên viên

 

- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì in phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ, kịp thời.

08 giờ.

Bước 2

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Trình lãnh đạo xem xét.

88 giờ.

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Lãnh đạo phòng

Kiểm tra, thẩm định, ký tắt vào Giấy chứng nhận trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.

08 giờ.

Bước 4

Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo UBND

Kiểm tra và ký Giấy chứng nhận

08 giờ.

Bước 5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Văn thư

- Đóng dấu (nếu có).

- Lưu sổ theo dõi.

08 giờ.

Bước 6

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chuyên viên

Trả kết quả tổ chức, cá nhân.

Không