No title... No title... No title... No title... No title... No title...

1. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

5.1

Cơ sở pháp lý:

-

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 02/05/2012 của Chính phủ về khuyến công.

 

-

Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

 

-

Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

-

Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương; Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương.

- Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương;

5.2

Thành phần hồ sơ: Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi 02 (hai) bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử) tới Hội đồng bình chọn (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) khi thực hiện đăng ký tham gia bình chọn. Hồ sơ được sử dụng liên thông cho các cấp bình chọn. Hồ sơ gồm:

Bản chính

Bản sao

 

-

Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018).

 

x

 

 

-

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

 

 

 

x

 

-

Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018).

x

 

-

Tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các mặt bên, từ trên xuống).

x

 

 

-

Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

 

 

x

5.3

Số lượng hồ sơ:

-

02 bộ.

5.4

Thời gian xử lý:

-

30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thực hiện thủ tục hành chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

-

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện

-

Hoặc nộp qua dịch vụ bưu điện.

-

Hoặc nộp trực tuyến (nếu có).

5.6

Phí, lệ phí:

-

Phí: Không.

-

Lệ phí: Không.

5.7

Quy trình xử lý công việc:

Bước

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ VBBM sử dụng

Bước 1

Nộp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

 

Tổ chức, cá nhân

 

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

Bước 2

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp nhận hồ sơ

chuyên viên

Giờ hành chính

BM 01 - Giấy biên nhận.

BM 02 -Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân không quá 01 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Thành viên Hội đồng bình chọn.

03 ngày

Công văn phúc đáp.

 

Bước 4

Chuẩn bị hồ sơ gồm: Tham mưu thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký, tổ chức họp, chấm điểm xét chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Thành viên Hội đồng bình chọn

04 ngày.

- Dự thảo các văn bản như: Tờ trình, Quyết định, Giấy mời, quy chế Ban Giám khảo, Phiếu chấm điểm.

 

Bước 5

Xem xét trình Chủ tịch Hội đồng bình chọn xem xét quyết định hồ sơ chuẩn bị công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Thành viên Hội đồng bình chọn, Chủ tịch Hội đồng bình chọn

03 ngày.

Ký trình Dự thảo các văn bản như: Tờ trình, Quyết định, Giấy mời, quy chế Ban Giám khảo, Phiếu chấm điểm.

 

Bước 6

Duyệt hồ sơ chuẩn bị công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông

Chủ tịch Hội đồng bình chọn

02 ngày

Ký duyệt các văn bản như: Tờ trình, Quyết định, Giấy mời, quy chế Ban Giám khảo, Phiếu chấm điểm.

 

Bước 7

Tổ chức họp chấm điểm xét chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thành viên Hội đồng bình chọn, Ban giám khảo, Tổ thư ký

07 ngày

- Phiếu chấm điểm sản phẩm.

- Biên bản.

Bước 8

Dự thảo báo cáo kết quả bình chọn, tờ trình, quyết định trình Chủ tịch UBND thành phố

Thành viên Hội đồng bình chọn

04 ngày

Dự thảo báo cáo, tờ trình, quyết định

Bước 9

Xem xét trình Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả bình, tờ trình, quyết định công bố kết quả bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Chủ tịch UBND huyện

04 ngày

Ký trình dự thảo báo cáo, tờ trình, quyết định

Bước 10

Duyệt báo cáo kết quả bình chọn, tờ trình, quyết định công bố kết quả bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Chủ tịch UBND huyện

02 ngày

Ký duyệt dự thảo báo cáo, tờ trình quyết định

Bước 11

Chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Văn thư

Giờ hành chính

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông tôn tiêu biểu

Bước 12

Trả kết quả tổ chức, cá nhân.

Thành viên Hội đồng bình chọn

Không

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bước 13

Thống kê và theo dõi

Thành viên Hội đồng bình chọn

Không

Sổ theo dõi hồ sơ