3.Thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (khu rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập)