No title... No title... No title... No title... No title... No title...

1. Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị phê duyệt.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện TTHC

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qu đường bưu điện đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018;

- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018;

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;

- Văn bản góp ý kiến của các tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công trình thủy lợi, cơ quan, đơn vị liên quan;

- Bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (01 bộ bản giấy và 01 bộ bản điện tử

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định

Phí, lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

Mẫu 04 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Tải biểu mẫu tại đây: Mau04.docx