THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

 

1.  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

 

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.874.070, 02943.874.405.

Email: nghiencuutonghoptc@gmail.com.

Thông tin lãnh đạo:

 

 

Chánh Văn phòng: Lý Thành Trung.

Ngày, tháng, năm sinh: 1978.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay:xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0919.827666.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; chỉ đạo công tác của các Phó Chánh Văn phòng, công chức Văn phòng và trực tiếp phụ trách các công việc sau đây:
-Triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Văn phòng, các hội nghị cơ quan; quyết định những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Phó chánh Văn phòng và tập thể công chức Văn phòng. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi giải quyết các công việc hàng ngày theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; chỉ đạo xử lý văn bản đi - đến của cơ quan. Tham dự các cuộc họp, hội nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo Quy chế làm việc; xử lý các thông tin có liên quan, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện kịp thời. Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký các thông báo, công văn, giấy mời hội nghị và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện giao. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp Thường trực Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện những vấn đề, chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
- Thực hiện nhiệm vụ chủ tài khoản của cơ quan; quản lý, quyết định các vấn đề về tài chính, tài sản của cơ quan; công tác quốc phòng - an ninh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực tài chính - ngân sách, ngân hàng; nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy sản; giao thông, thủy lợi, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng; làm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan.
- Trực tiếp chỉ đạo việc tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân huyện.

- Trực tiếp quản lý, điều động, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức đón tiếp khách đến liên hệ làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức phục vụ ăn, nghỉ cho khách đến làm việc, chuẩn bị các điều kiện vật chất, hậu cần phục vụ cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện.

- Thừa ủy quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí (khi được phân công).

- Giữ mối liên hệ với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Phó chánh văn phòng: Trần Kim Hiếu.

Ngày, tháng, năm sinh: 1987.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Nơi ở hiện nay: xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 02943.874.405.

ĐT di động: 0982.524.074.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách tham mưu các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; tham mưu; theo dõi, xử lý các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đối với các nhiệm vụ sau:

+ Trực tiếp tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong chỉ đạo, điều hành công việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; thường xuyên thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trên địa bàn; giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan chuyên môn của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trong huyện.
+ Làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan; Trưởng Ban Tiếp công dân huyện; trực tiếp phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; phụ trách lãnh đạo công tác hành chính - quản trị.

+ Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách, theo dõi, thẩm định, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện; Lĩnh vực quốc phòng - an ninh (khi được Chánh Văn phòng phân công), tư pháp, thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; lĩnh vực văn thư - lưu trữ, quản lý Hội, tín ngưỡng, tôn giáo, thanh niên; theo dõi công tác phối hợp của Ủy ban nhân dân huyện với các cơ quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

+ Điều động, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức đón tiếp khách đến liên hệ làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức phục vụ ăn, nghỉ cho khách đến làm việc, chuẩn bị các điều kiện vật chất, hậu cần phục vụ cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện (khi được Chánh Văn phòng phân công).

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng ủy quyền; được ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thừa lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và văn bản của Văn phòng liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Được tham dự các kỳ họp, cuộc họp, hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức khi được phân công. Theo dõi, xử lý lịch công tác, dự họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Chánh Văn phòng để bố trí phương tiện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

Phó Chánh Văn phòng: Ngô Thanh Nhanh.

Sinh năm: 1970.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo:

Quê quán: xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở: khóm 3, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

ĐT cơ quan:

ĐT di động:

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách tham mưu các hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Cụ thể:

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi, thẩm định, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực: Đầu tư, đầu tư công, thương mại - dịch vụ, kinh tế tập thể - hợp tác xã, tài nguyên và môi trường (trừ nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực nội chính và cải cách hành chính) văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông, bưu chính - viễn thông, y tế; lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội; khoa học công nghệ; giáo dục và đào tạo; công tác dân tộc và chính sách dân tộc; các Chương trình mục tiêu Quốc gia; làm Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan...

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng ủy quyền; được ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thừa lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và văn bản của Văn phòng liên quan đến lĩnh vựcphụ trách. Được tham dự các kỳ họp, cuộc họp, hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức khi được phân công. Theo dõi, xử lý lịch công tác, dự họp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Chánh Văn phòng để bố trí phương tiện công tác.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

Chức năng, nhiệm vụ: 

signed-signed-qd%20qd%20chuc%20nang%20van%20phong%20hdndubnd.pdf

Quy chế làm việc: 

qc vpubhuyen.pdf


 

 2.     Phòng Nội vụ:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875878.

Email: phongnoivutracu@gmail.com.

Thông tin lãnh đạo:

 

 

Trưởng phòng: Huỳnh Văn Cảnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1964.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

ĐT cơ quan: 02943.875.878.

ĐT di động: 0939.612.231.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

 

Phó Trưởng phòng: Trầm Thị Bích Phương.

Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1984

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

ĐT cơ quan: 02943.875.878.

ĐT di động: 039.638.6789.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

- Giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo công chức phụ trách thực hiện các nhiệm vụ: cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; giúp trưởng phòng tham mưu các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ trên địa bàn huyện; theo dõi, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ trên địa bàn huyện.

- Tham mưu Trưởng phòng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với viên chức, lao động hợp đồng ngành giáo dục theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với viên chức, lao động hợp đồng ngành giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

- Tham mưu Trưởng phòng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

- Tham mưu Trưởng phòng giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng không phải là di tích lịch

sử, văn hóa; giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chức năng, nhiệm vụ: 

qd 270.pdf

  

3.     Thanh tra huyện:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875.682.

Thông tin lãnh đạo:

 

 

Chánh Thanh tra: Trần Văn Công.

Năm sinh: 1970.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay:, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943.875.682.

ĐT di động: 0819139955.

Email: tranvcong70@gmail.com

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

1. Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chánh Thanh tra huyện có quyền hạn sau đây:

a) Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về quyết định của mình;

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra;

c) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

 

Phó Chánh Thanh tra: Trần Thị Lan Phương.

Năm sinh: 1984.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không

ĐT cơ quan: 02943.875.682.

ĐT di động: 0939.356.096.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Tiếp công dân, tham mưu lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra trách nhiệm Chủ tịch các xã, thị trấn, Trưởng các phòng, ban có liên quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra trách nhiệm về Phòng, chống tham nhũng.

 

 4.  Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.874032.

Thông tin lãnh đạo:

 

Trưởng phòng: Long VănVũ.

Ngày, tháng, năm sinh: 19/9/1979.

Giới tính: Nam.

Quê quán: Ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên,huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay:  ,huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 0294.3874.032.

ĐT di động: 0939.522.363.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo phân cấp quản lý và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Thanh.

Ngày, tháng, năm, sinh: 1982.

Giới tính: Nam.

Quê quán: Ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên,huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 5, thị trấn Trà Cú,huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 0294.3874.032.

ĐT di động: 0939.522.969.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Tham mưu Trưởng phòng trong công tác lập kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; Chủ trì lập các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; phụ trách theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện;Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Mỹ Phượng.

Ngày, tháng, năm, sinh: 16/8/1982.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: Ấp Rạch Bót, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng,huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 0294.3874.032.

ĐT di động: 0939.187.687.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Tham mưu Trưởng phòng trình UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn huyện;Lập dự toán thu Ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi Ngân sách huyện và tổng hợp dự toán Ngân sách cấp xã, phương án phân bổ Ngân sách huyện;Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp xã;Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc cấp huyện;Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Chức năng, nhiệm vụ: 

 signed-signed-qd%202453%2021.6.2023%20quy%20dinh%20cn%20nv%20qh%20cua%20phong%20tai%20chinh%20kh.pdf

 

 

5.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0294 3874029. Email: congthuongtc@gmail.com.

Thông tin lãnh đạo:

 

Trưởng phòng: Huỳnh Văn Danh.

Năm sinh: 1977.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú

Nơi ở hiện nay: Số 258, khóm 6, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: không.

ĐT cơ quan: 0294 3874029.

ĐT di động: 0918.842.649.

Email: congthuongtc@gmail.com

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Phụ trách chung, quản lý về giao thông, vận tải, hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải) kiến trúc, quy hoạch xây dựng, xây dựng, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, xử lý các văn bản đến và trực tiếp kiêm Trưởng Bến xe ôtô khách Trà Cú; đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước Pháp luật về vai trò lãnh đạo, điều hành công việc của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được Chủ tịch UBND. (theo Quyết định số: 09 /QĐ-PKT&HT ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện)

 

Phó Trưởng phòng: Hà Phước Hưởng.

Năm sinh: 1983.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú.

Nơi ở hiện nay: ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: không.

ĐT cơ quan: 0294 3874029.

ĐT di động: 0917.588.099.

Email: congthuongtc@gmail.com.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Là người giúp việc Trưởng phòng trực tiếp quản lý Nhà nước về lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và khoa học công nghệ; đồng thời chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công, (theo Quyết định số: 09 /QĐ-PKT&HT ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện)

 

 

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Phú.

Ngày, tháng, năm sinh: 03/9/1982.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Nơi ở hiện nay: ấp Long Hưng, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú.

Dân tộc:Kinh.

Tôn giáo: không.

ĐT cơ quan: 0294 3874029.

ĐT di động: 0979860456

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Quản lý Nhà nước về lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhà ở (nhà ở người có công và nhà ở vay vốn hộ nghèo, cận nghèo), giao thông (An toàn giao thông), vận tải (bến thủy nội địa), chiếu sáng đô thị.

Chức năng, nhiệm vụ:

 signed-signed-qd%202465%2022.6.2023%20quy%20dinh%20cn%20nv%20qh%20cua%20phong%20kinh%20te%20va%20ht%20ve%20linh%20vuc%20gtvt%20va%20khcn%201.pdf

 

6.     Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943 874075

Email: pnnptnt.tracu@travinh.gov.vn

Thông tin lãnh đạo:

 

Trưởng phòng: Huỳnh Văn Thảo.

Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1964.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874075.

ĐT di động: 0918.392.452.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách chung, trực tiếp quản lý ngân sách đơn vị, công tác thủy sản, chăn nuôi, nông thôn mới và triển khai đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp - thủy sản.

   

Phó trưởng phòng: Hồng Văn Thống.

Ngày, tháng, năm, sinh: 10/02/1984.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Hàm Giang, Trà Cú, Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Ấp Cà Săng, xã Hàm Tân,Trà Cú, Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: .

ĐT cơ quan: 02943 874075.

ĐT di động: 0919.297.933.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

 Văn phòng, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ocop, làng nghề, nông thôn mới, các  chương trình mục tiêu quốc gia
 

Phó trưởng phòng: Thạch Sô Phanh.

Ngày, tháng, năm, sinh:10/4/1964.

Giới tính: Nam.

Quê quán: ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 02943 874075.

ĐT di động: 0987.478.718.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai, trồng cây phân tán (Chi cục Kiểm lâm), nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, công tác đội liên ngành.

Chức năng, nhiệm vụ: 

signed-qd%202443%20210623%20quy%20dinh%20chuc%20nang%20quyen%20han%20phong%20nnptnt001.pdf

 

7.     Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0294 2218325.

Thông tin lãnh đạo:

 

 

Trưởng phòng: Hà Minh Hào.

Ngày, tháng, năm, sinh: 05/12/1980.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: ấp Cây Da, xã Đại An,huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo:Không.

ĐT cơ quan:0294 2218325.

ĐT di động:0383 944 600.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Chịu trách nhiệm chung trong việc lãnh chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý trực tiếp về những lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị, đi sâu lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; về công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

Phó trưởng phòng: Trần Văn Tiến.

Ngày, tháng, năm, sinh: 1967.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan:0294 2218325.

ĐT di động:094 515 0909.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản; tham mưu công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; tham mưu Trưởng phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực môi trường, khoáng sản; hỗ trợ các xã, thị trấn hoàn thành tiêu chí 17 về xây dựng xã nông thôn mới; theo dõi, giám sát công tác thu gom chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện và những công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng do Trưởng phòng phân công.

 

Phó trưởng phòng: Kim Rune.

Ngày, tháng, năm, sinh: 01/01/1974.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Ấp Cà Săng, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú,tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 0294 2218325.

ĐT di động: 0907 464 283.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách lĩnh vực nghiệp vụ đất đai, chịu trách nhiệm tham mưu cho Trưởng phòng giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: công tác thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất đai, thẩm định các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (lần đầu), giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tham mưu thực hiện tốt công tác xử lý lấn, chiếm đất công; phối hợp và hỗ trợ các địa phương trong công tác cấp giấy đất tổ chức, cơ sở tôn giáo; theo dõi tình hình cấp giấy về chính sách đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Trực tiếp tham mưu UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, phúc đáp các nội dung yêu cầu của cơ quan Tòa án, Thi hành án phục vụ công tác xét xử và những công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng do Trưởng phòng phân công.

  

Chức năng, nhiệm vụ:  

QD 1197TNMThuyen.pdf

 

8. Phòng Dân tộc:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875667.

Thông tin lãnh đạo:

 
 

Trưởng phòng: Sơn Thị Thiêng.

Năm sinh: 1982.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay:  xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: .

ĐT cơ quan: 0294 3875667.

ĐT di động: 0935.160.880

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

- Chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động và nhiệm vụ công tác của cơ quan theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước;
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ, các chính sách dân tộc thuộc cơ quan quản lý;
- Duyệt ký các văn bản do Cơ quan ban hành và các văn bản tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban Dân tộc tỉnh; văn bản liên tịch, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan;
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác bộ máy tổ chức và cán bộ của cơ quan, cải cách hành chính, dân vận chính quyền, thi đua khen thường; quản lý tài chính, tài sản, chủ tài khoản cơ quan Công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phòng chống tham nhũng; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực do cơ quan phụ trách;
- Tham dự các cuộc họp của Huyện ủy, UBND huyện.

Phó Trưởng phòng: Kim Diễn.

Năm sinh: 19/5/1969

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải.

Nơi ở hiện nay: ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 0294 3875667.

ĐT di động: 0986856237.

Email: kimdien1905@gmail.com.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Tham mưu Trưởng phòng xây dựng một số dự thảo văn bản lĩnh vực lãnh đạo, quản lý; Tham mưu trưởng phòng quản lý bộ máy, nhân sự cơ quan; Tham mưu trưởng phòng chủ trì cuộc họp cơ quan (nếu được phân công); Tiếp tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc, tiếp công dân và đi cơ sở; Trực tiếp phụ trách công tác dân tộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; Xây dựng dự thảo các văn bản của đơn vị; Phụ trách thủ quỹ cơ quan; Thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ ; Tham gia các cuộc họp thuộc lĩnh vực quản lý do UBND huyện, Ban Dân tộc tỉnh mời.

 

Chức năng, nhiệm vụ: 

QD 544.pdf

 
9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875465

 

Thông tin lãnh đạo:

 

Trưởng phòng: Lê Thanh Sơn.

Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1978.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Ngãi Xuyên,huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: .

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 875465.

ĐT di động: 

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

- Lãnh đạo, quản lý điều hành chung công việc của Phòng lao động.

- Phụ trách công tác Chi bộ; tổ chức cán bộ; tài chính kế hoạch của đơn vị; các chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; tổ tự quản giảm nghèo; các chính sách an sinh xã hội; bảo trợ xã hội.

- Chỉ đạo toàn diện về công tác Lao động – Thương binh và Xã hội 05 đơn vị gồm: Xã Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh.

 

 

Phó trưởng phòng: Trần Vũ Phương

Ngày, tháng, năm, sinh: 28/12/1977

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02942.218.504.

ĐT di động: 0919.58.38.58.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

 

 

Phó trưởng phòngLê Minh Hùng

Ngày, tháng, năm, sinh: 15/03/1979. 

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874092.

ĐT di động: 0976.313.123.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Lao động - Việc làm - Dạy nghề và Giãm nghèo

Chức năng, nhiệm vụ:

 

phonglaodongtbxh.pdf

    

10. Phòng Tư pháp:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.874655.

Thông tin lãnh đạo:

 

 

Trưởng phòng: Bùi Chiến Thắng.

Ngày, tháng, năm sinh:21/3/1977

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay:.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943555535.

ĐT di động: 0888202729.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

- Phụ trách chung các công việc của Phòng Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Tư pháp về toàn bộ hoạt động tư pháp của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn trong phạm vi huyện Trà Cú.

- Phụ trách công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và công tác tài chính của Phòng.

- Phụ trách công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi công tác thi hành pháp luật, công tác xử lý hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý.

- Tham gia các Tổ, Ban, Hội đồng do Ủy ban nhân dân huyện hoặc Chủ tịch UBND huyện thành lập.

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định, đột xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Là chủ tài khoản của Phòng Tư pháp.

Phó trưởng phòng: Trần Thị Tím.

Ngày, tháng, năm, sinh: 15/6/1979.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc:Kinh.

Tôn giáo:Không.

ĐT cơ quan:02943 874655.

ĐT di động:0945.111.424.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: 

 Phụ trách thẩm định, kiểm tra, hộ tịch, chứng thực thuộc thẩm quyền cấp huyện. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hộ tịch, công tác chứng thực cấp xã, thị trấn; quản lý sử dụng biểu mẫu hộ tịch; kiểm soát thủ tục hành chính; nuôi con nuôi; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp. Tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các mặt công tác khác do Trưởng phòng phân công. Thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện phân công.

Chức năng, nhiệm vụ: 

 

11. Phòng Y tế:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875447.

Thông tin lãnh đạo:

 

 
 

 

Quyền Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Điền

Ngày, tháng, năm sinh: 10-4-1984.

Giới tính:Nam.

Quê quán: xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc:Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 0294.3875447.

ĐT di động:0937.158.659.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách chung, chỉ đạo công tác quản lý: Y tế dự phòng; Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; Sức khỏe sinh sản; Trang thiết bị y tế; Dược; Mỹ phẩm; An toàn thực phẩm; Bảo hiểm y tế; Dân số trên địa bàn huyện Trà Cú.

Phụ trách công tác chỉ đạo quản lý Y dược, mỹ phẩm; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Kế hoạch hóa gia đình; quản lý tài chính và tài sản công của đơn vị; thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

 

Chức năng, nhiệm vụ:  

QD%203927%20091222%20quy%20dinh%20chuc%20nang%20nhiem%20vu%20quyen%20han%20phong%20YT.pdf

 

 

12. Phòng Văn hoá và Thông tin:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.874024.

Thông tin lãnh đạo: 

 

Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Lam.

Ngày, tháng, năm sinh: 19/3/1984.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: .

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874024.

ĐT di động: 0964.888.852.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng. Trực tiếp phụ trách Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hóa - xã hội; giải quyết khiếu nại tố cáo; xác nhận, thẩm định và giải quyết các hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình. Thực hiện công tác tài chính, thi đua khen thưởng, quản lý tài sản và các trang thiết bị phục vụ cho công tác chung của phòng và thực hiện nhiệm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Phó trưởng phòng: Thạch Kim Hạnh.

Ngày, tháng, năm, sinh: 1973.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874.024.

ĐT di động: 0982.874.449.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Trực tiếp thực hiện công tác Quản lý nhà nước về Văn hóa, thông tin cơ sở bao gồm: Quản lý, hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thông tin cơ sở; thẩm định hồ sơ ISO về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, phụ trách Công đoàn cơ quan.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

phongvhtt.pdf


13. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

 Điện thoại: 02943.874516.

Thông tin lãnh đạo:

 

 

Trưởng phòng: Trần Tú Oanh.

Ngày, tháng, năm sinh: 1974.

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943.874414

ĐT di động: 0949385999

Email: trantuoanh@sgdtravinh.edu.vn

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phụ trách chung các hoạt động của ngành, lãnh đạo điều hành công việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trước Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý Nhà nước về giáo dục. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, trung và dài hạn trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng tốt nghiệp lớp 9 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn;

c) Phụ trách và chỉ đạo chuyên môn bậc mầm non và tiểu học; xây dựng kế hoạch biên chế; kế hoạch thành lập, sáp nhập, chia tách giải thể trường học; công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch, báo cáo tổng hợp, khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục các bậc học, giải quyết khiếu nại tố cáo, công nghệ thông tin, kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý Website của ngành; công tác xây dựng cơ bản, công tác thư viện, thiết bị trường học, kiểm tra; trưởng ban xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng tiêu chí nông thôn mới; phó ban thường trực công tác phổ cập giáo dục huyện và các Ban, Hội đồng khác do yêu cầu nhiệm vụ và do cấp trên phân công;

d) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội để chỉ đạo và giải quyết các vấn đề liên quan đến Giáo dục và Đào tạo;

đ) Phân công công tác cho Phó Trưởng phòng, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tùy điều kiện công việc mà ủy quyền giải quyết một số công việc cho Phó Trưởng phòng;

e) Thực hiện duyệt văn bản đến, phân công và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công đối với Phó Trưởng phòng và công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo;

f) Chủ tài khoản số 1 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

Phó Trưởng phòng: Kim Hoàng Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 01.4.1980. 

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Nơi ở hiện nay: ấp Cây Da, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Khmer

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0964079289.

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm giải quyết và báo cáo với Trưởng phòng về tiến độ công việc do Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

b) Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về chỉ đạo chuyên môn bậc trung học cơ sở, giáo dục dân tộc; công tác đoàn đội, phổ cập giáo dục; đánh giá, phân loại công chức của cơ quan; đánh giá, xếp loại chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và thẩm định, phân loại cán bộ quản lý các đơn vị trường học; thi đua khen thưởng; khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng và cộng đồng học tập cấp xã; thực hiện xây dựng tiêu chí nông thôn mới; bảo hiểm y tế.

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách;

d) Phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh hàng ngày thuộc phạm vi phụ trách, đối với những vụ việc quan trọng có liên quan đến thẩm quyền riêng của Trưởng phòng phải trực tiếp báo cáo, xin ý kiến Trưởng phòng;

đ) Chủ tài khoản số 2 (được ủy quyền) của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Chức năng, nhiệm vụ:

I/ Chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú

1.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

II/ Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú

Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.      

 

14Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú

Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Thông tin lãnh đạo:

 

Giám đốc:Sơn Ngọc Lâm

Ngày, tháng, năm, sinh: 16/4/1966

Giới tính:Nam

Quê quán: Ngọc Biên, Trà Cú, Trà Vin

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 02943874472

ĐT di động:0913881029

Email: snlam66@gmail.com

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

 

Phó giám đốc: Sơn Tana

Ngày, tháng, năm, sinh:

Giới tính:Nam

Quê quán:

Nơi ở hiện nay: xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc:Khmer

Tôn giáo:

ĐT cơ quan:

ĐT di động:

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Giám đốc Ban QLDA phân công hoặc ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tham gia các cuộc họp, đề xuất hoặc kiến nghị về các giải pháp, biện pháp cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của Ban QLDA.

- Thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc.

+ Quản lý khối lượng công việc.

+ Quản lý chất lượng xây dựng.

+ Quản lý tiến độ thực hiện.

+ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

+ Quản lý an toàn trong thi công xây dựng.

+ Bảo vệ môi trường trong xây dựng.

+ Quản lý hợp đồng xây dựng.

+ Quản lý rủi ro.

+ Quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác.

+ Theo dõi tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án;

+ Theo dõi tiến độ dự án giai đoạn thực hiện;

+ Ký các hồ sơ quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác quản lý dự án do lãnh đạo phân công.

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Quyết định thành lập đơn vị (nêu ra các quyết định thành lập đơn vị, đổi tên, giao chức năng nhiệm vụ, …):  Tên đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú (gọi tắt là Ban quản lý dự án) được thành lập tại Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

2. Chức năng: (nêu ra cụ thể và chi tiết tất cả các chức năng được giao)

+ Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư. Đồng thời làm Chủ đầu tư khi được Ủy ban nhân huyện giao.

+ Thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và quy định của Pháp luật có liên quan.

+ Nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, quản lý sử dụng.

+ Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dư án đã được giao.

3. Nhiệm vụ: (nêu ra cụ thể và chi tiết tất cả các nhiệm vụ được giao)

3.1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

a) Lập kế hoạch dự án: Trên cơ sở kế hoạch trung hạn cấp thẩm quyền phê duyệt lập, trình trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm.

b) Các nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; ký kết hợp đồng trên cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

- Tiếp nhận vốn, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Thực hiện việc rút dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện giao dịch với KBNN, thanh toán các hợp đồng mà Chủ đầu tư đã ký kết trước ngày hợp đồng ủy thác có hiệu lực.

- Thực hiện các công việc khác ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

c) Các nhiệm vụ giai đoạn thực hiện dự án:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; ký kết hợp đồng trên cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, mua sắm thiết bị đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; ký kết hợp đồng trên cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận vốn, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các giai đoạn thực hiện dự án.

- Thực hiện việc rút dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện giao dịch với KBNN, thanh toán các hợp đồng mà Chủ đầu tư đã ký kết trước ngày hợp đồng ủy thác có hiệu lực.

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng:

- Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý, khai thác sử dụng.

- Lập hồ sơ hoàn công công trình hoàn thành, bàn giao cho Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý, khai thác sử dụng.    

- Lập hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng thi công xây dựng, mua sắm thiết bị, hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng và các hợp đồng khác, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình; Quyết toán dự án hoàn thành và tất toán tài khoản tại cơ quan cấp phát theo quy định.

e) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân:

- Tiếp nhận vốn, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng và thực hiện nhiệm vụ tạm ứng, thanh toán, quyết toán với các nhà thầu theo đúng quy định và theo ủy quyền của chủ đầu tư;

- Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định để thực hiện giao dịch về cấp phát, tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng theo ủy quyền của Chủ đầu tư.

f) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo:

Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án: 

Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66, Điều 67 của Luật Xây dựng và Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ gồm: Quản lý chất lượng công trình; Quản lý tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình; Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; Quản lý hợp đồng xây dựng; Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng cụ thể

3.3. Quản lý chất lượng xây dựng công trình:

- Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình và báo cáo chủ đầu tư trước khi khởi công công trình.

- Tổ chức kiểm tra điều kiện năng lực của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn.

- Tổ chức kiểm tra: Thủ tục kiểm tra chất lượng vật liệu, thủ tục kiểm định chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn xây dựng và của cấp thẩm quyền.

- Xem xét, kiểm tra nhật ký thi công xây dựng, nhật ký giám sát thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì xỷ lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công và quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra hệ thống tài liệu từ chủ trương đầu tư, kiểm soát, lưu trữ tài liệu của dự án từ giai đoạn khởi công xây dựng đến nghiệm thu bàn giao.

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

- Tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành trước khi bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị quản lý sử dụng.

- Kiểm tra các công tác chuẩn bị công trường của các Nhà thầu xây dựng: Thi công các công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình (văn phòng công trường, kho bãi phục vụ thi công, hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công, hệ thống đường tạm, hàng rào tạm phục vụ thi công….);

- Xem xét việc huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công, biện pháp tổ chức thi công của các Nhà thầu xây dựng.,

3.4. Quản lý  tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình:

- Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu xây dựng lập, hiệu chỉnh, phù hợp với tiến độ tổng thể và các mốc thời gian đã được duyệt làm cơ sở quản lý điều hành theo tiến độ dự án.

- Kiểm tra tiến độ thực hiện của các nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn … đôn đốc thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo thường xuyên cho chủ đầu tư.

- Trực tiếp xử lý khi các nhà thầu chậm tiến độ theo hợp đồng.

3.5. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình:

- Tổ chức thực hiện việc thi công xây dựng công trình phải thực hiện theo khối lượng của thiết kế được phê duyệt và những điều chỉnh thay đổi được cấp thẩm quyền chấp thuận.

- Tổ chức kiểm tra, thủ tục, hồ sơ nghiệm thu khối lượng giữa nhà thầu giám sát và nhà thầu xây dựng đảm bảo đúng, đủ theo quy định.

- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn xây dựng theo quy định.

3.6. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng:

- Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Lập thủ tục tạm ứng, thanh toán hợp đồng xây dựng theo đúng hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định cấp phát thanh toán vốn đầu tư hiện hành.

- Chủ động đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ thanh quyết toán khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Lập hồ sơ quyết toán dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Tất toán dự án, xử lý công nợ dự án theo quy định;…

3.7. Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Tổ chức kiểm tra hệ thống đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC của nhà thầu xây dựng trên công trường.

- Kiểm tra, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC.

3.8. Các vấn đề khác:

- Báo cáo chủ đầu tư mọi diễn biến trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Lập báo cáo giám sát đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

- Báo cáo định kỳ cho chủ đầu tư 01 tháng/lần (25 hàng tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư, mỗi báo cáo thể hiện được các nội dung chính: tình trạng tổng thể của dự án, khối lượng, chất lượng của công việc thực hiện và so sánh với kế hoạch đã đặt ra, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

- Kiểm tra và xử lý các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định.

- Tổ chức, chủ trì các buổi họp giao ban tại công trình.

- Quản lý các hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng tư vấn xây dựng và các hợp đồng khác (kể cả các hợp đồng chủ đầu tư đã ký).

- Tổ chức, chủ trì xử lý các công việc liên quan đến công trình khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

 

15. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.874143.

Giám đốc:Trần Thanh Phong

Ngày, tháng, năm, sinh:21/3/1969

Giới tính:Nam

Quê quán:Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh

Nơi ở hiện nay: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan:02943874143

ĐT di động:0908874755

Email: tranthanhphong1969@gmail.com

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách chung, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao huyện; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và các văn bản khác có liên quan; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ kết quả hoạt động của Trung tâm.

 

 
 

Phó Giám đốc: Huỳnh Văn Hận

Ngày, tháng, năm, sinh: 01/01/1983

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Nơi ở hiện nay: Ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943874143

ĐT di động: 0914193542

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách chỉ đạo: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Tổ Văn hóa, văn nghệ cơ sở và Bộ phận Thư viện.

 

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Vị  trí:

Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao huyện Trà Cú là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Trà Cú; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động.

Trụ sở đặt tại đường 30 tháng 4, Khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Trung tâm quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với Trung tâm.

2. Chức năng: 

Là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện;

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, sự nghiệp phát thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện;

Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, truyền thanh ở xã, thị trấn; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện;

Trung tâm thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

 Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm.

 Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến người dân ở cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số các thông tin cần thiết về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, của tỉnh và đất nước; Xây dựng nội dung hoạt động có chất lượng, hình thức hoạt động phong phú để công tác tuyên truyền lưu động đạt hiệu quả cao; Phát hiện, động viên và cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình, mẫu hình đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực của địa phương.

 Sản xuất và phát sóng các chương trình thời sự-tiết mục, chuyên mục phát thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh, quốc phòng;   gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tiếp sóng chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với công tác truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tổ chức các hoạt động của Sân vận động huyện; Thư viện; Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện, Quảng trườngHội trường theo quy định.

Tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn.

Tham gia tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú.

Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách; thực hiện chính sách đối với  viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

16. Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ nông nghiệp

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875.196.

 

Phó giám đốc: Thạch Anh Da

Ngày, tháng, năm, sinh: 01/01/1980

Giới tính: Nam

Quê quán: Trường Thọ, Cầu Ngang, Trà Vinh

Nơi ở hiện nay: Long Trường, Tân Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh

Dân tộc: Khmer

Tôn giáo: Phật

Điện thoại cơ quan: 02943.875.196

Điện thoại di động: 0985.758.717

Email: cơ quan: trungtamktdvnntracu@gmail.com

Cá nhân: dabvtvtracu@gmail.com

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

- Chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân huyện quy định; thông tin thường xuyên, kịp thời đến viên chức của cơ quan về sự chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đối với những vấn đề quan trọng, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của của Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp.

Chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tháng, 6 tháng, dài hạn, chuyên đề về nông nghiệp...của đơn vị.

- Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo cơ quan; quyết định chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan sau khi đã bàn thống nhất trong tập thể; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

- Phân công, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo viên chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp.

signed-signed-qd%20653%2008.03.2023%20quy%20dinh%20cn%20nv%20qh%20va%20cctc%20cua%20tt%20ky%20thuat%20dich%20vu%20nong%20nghiep.pdf


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 1 549
  • Tất cả: 6338932
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang