Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính huyện Trà Cú năm 2022
signed-signed-qd%20ban%20hanh%20ke%20hoach%20kstthc%20nam%202022.pdf

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀ CÚ

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính huyện Trà Cú năm 2022­

(Ban hành kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND huyện)

________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong kiểm soát TTHC.

- Rà soát, đánh giá các quy định, TTHC nhằm kịp thời phát hiện để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, TTHC không cần thiết, không hợp lý, là rào cản cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và không đáp ứng các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC.

2. Yêu cầu                                                                                                     

- Nội dung Kế hoạch phải bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm.

- Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả.

- Huy động sự phối hợp, tham gia của các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.

- Kịp thời phát hiện, đánh giá và đề nghị bãi bỏ những quy định, TTHC không còn phù hợp, chấn chỉnh hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Rà soát, đơn giản hóa TTHC, đề nghị cắt giảm hoặc bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp theo Quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động giải quyết các thủ tục hành hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện.

- Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, tập trung kiểm tra việc công khai và giải quyết TTHC tại UBND cấp huyện và cấp xã; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

- Kiểm soát chặt chẽ TTHC được UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh công bố theo thẩm quyền; tăng cường công khai, minh bạch TTHC. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định. Cụ thể:

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1. Kiểm soát quy định về TTHC

 

Tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC (nếu có)

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Thường xuyên

2. Kiểm soát việc thực hiện TTHC

2.1

Công bố đầy đủ TTHC, danh mục TTHC được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông danh mục TTHC được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện, xã theo quy định

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Thường xuyên

2.2

Tổ chức niêm yết công khai, đúng, đầy đủ, kịp thời danh mục và nội dung TTHC tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông, trụ sở cơ quan tiếp nhận, giải quyết TTHC, Trang thông tin điện tử huyện.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện UBND xã, thị trấn

Cơ quan Tổ chức-Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện

Thường xuyên

 

2.3

Hướng dẫn, đôn đốc và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP,

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP,

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Thường xuyên

2.4

Phối hợp và tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đối tượng là cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC (theo Kế hoạch của UBND tỉnh)

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Quý III

2.5

Rà soát quy trình TTHC và phối hợp với các cơ quan có liên quan tích hợp, cung cấp 100% TTHC có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Thường xuyên

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

 

Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Thường xuyên

4. Kiểm tra, đánh giá việc giải quyết TTHC

4.1

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai TTHC tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, tích hợp dữ liệu TTHC để công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử huyện theo quy định.

Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng VH và TT, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Thường xuyên

4.2

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Định kỳ hàng quý, năm

4.3

Tổng hợp kết quả chấm điểm đánh giá, báo cáo, công khai kết quả.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Định kỳ tháng, quý năm

5. Truyền thông phục vụ hoạt động kiểm soát TTHC

5.1

Triển khai, quán triệt các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã, thị trấn

 

Thường xuyên

 

 

5.2

Tổ chức tuyên truyền chủ trương cải cách TTHC bằng hình thức qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi…

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã, thị trấn

 

Thường xuyên

 

 

5.3

Tổ chức chuyên mục cải cách TTHC

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện, Cơ quan Tổ chức-Nội vụ

 

6. Chế độ thông tin báo cáo

 

Báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát TTHC; tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông, cụ thể:

- Báo cáo quý vào 10 của tháng cuối quý.

- Báo cáo năm vào ngày 10/11 hàng năm.

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Định kỳ quý, năm hoặc đột xuất

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo (hàng quý, năm) Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện tiến độ thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quy định TTHC.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

- Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC và gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trong tháng 02/2022, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC năm 2022; báo cáo định kỳ tại khoản 6, mục II theo kế hoạch này gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện rà soát TTHC thuộc phạm vi quản lý, Thủ trưởng đơn vị phê duyệt kết quả rà soát và gửi Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất vào ngày 10/9/2022 để tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt (theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP).

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch: Phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí:

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 của các đơn vị. Các nội dung chi có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để tổng hợp, trình UBND huyện xem xét, quyết định./.

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 218
  • Trong tuần: 1 739
  • Tất cả: 6338630
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang