THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

1. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875878

 

Trưởng Cơ quan: Trần Bé Sáu.

- Ngày tháng năm sinh15/7/1975.

- Dân tộcKinh.

- Quê quán: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Số điện thoại di động: 0919.481.412.

- Số điện thoại cơ quan: 02943.874.332.

- Email: phongnoivutracu@gmail.com

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

 

- Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động, điều hành trước Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện (cụ thể là trước Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện). Kịp thời thông tin cho lãnh đạo và công chức cơ quan về sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Ký các văn bản trình Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan cấp trên; tổ chức thực hiện các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ (tham mưu Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, phân công lại cán bộ theo phân cấp quản lý); tín ngưỡng, tôn giáo.

- Xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình công tác về tổ chức cán bộ và kiểm tra, theo dõi, sơ kết, tổng kết thực hiện đề án, chương trình, kế hoạch đó.

- Phân công, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo các Phó Trưởng Cơ quan thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chủ trì các cuộc họp cơ quan; quyết định chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan sau khi đã bàn thống nhất trong tập thể; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình công tác.

Phó Trưởng Cơ quan: Thái Hoàng Giang.

- Ngày tháng năm sinh28/6/1985.

- Dân tộcKinh.

Quê quán: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Số điện thoại: 0989.874.699.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Tham mưu Trưởng Cơ quan và trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ sau:

- Giúp Trưởng cơ quan điều hành công việc thường xuyên của cơ quan theo chương trình công tác đề ra; phụ trách công tác công tác Đảng, đảng viên, công tác đào tạo, chính sách cán bộ. Thay mặt Trưởng cơ quan giải quyết các công việc của cơ quan khi Trưởng cơ quan đi vắng hoặc được Trưởng cơ quan ủy quyền.

- Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và chuẩn bị các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; chuẩn bị nội dung các cuộc họp cơ quan. Phối hợp với các Phó trưởng cơ quan chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan theo từng nhiệm vụ được Trưởng cơ quan, Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo.

- Hướng dẫn tổ chức cơ sở Đảng và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; phân công nhiệm vụ cho các đảng viên ở chi bộ; đảng viên giữ mối liên hệ với chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 123 của Bộ Chính trị; Quy định 784-QĐ/TU, Quy định 4495-QĐ/TU…; việc đưa cấp ủy, đảng viên ra tự phê bình trước quần chúng Nhân dân; trao tặng Huy hiệu Đảng; công tác nghiệp vụ quản lý đảng viên; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm đúng quy định….; đồng thời tham mưu Huyện ủy sơ, tổng kết các báo cáo chuyên đề theo quy định. 

- Thực hiện công tác đào tạo, các chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý; tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tang lễ cho cán bộ và thẩm định xét nâng lương, chuyển ngạch lương, giải quyết chế độ chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước (khối Đảng, đoàn thể huyện).

- Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; chỉ đạo dự toán kinh phí và ký duyệt chứng từ thanh quyết toán theo quy định; chỉ đạo trực tiếp công chức phụ trách các nhiệm vụ được giao.

- Giúp Trưởng cơ quan chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cơ sở Đảng và đảng viên.

- Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

 

Phó Trưởng Cơ quan: Huỳnh Văn Cảnh.

- Số điện thoại: 0939.612.231.

- Email: phongnoivutracu@gmail.com

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

 
 

Phó Trưởng Cơ quan: Nguyễn Việt Thanh.

- Năm sinh: 1983.

- Giới tính: Nam.

- Số điện thoại: 0907.702.373.

- Quê quán: xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Nơi ở: xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

Tham mưu Trưởng Cơ quan và trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tiếp nhận và xử lý các văn bản đến, phát hành các văn bản đi, lưu trữ hồ sơ nền nếp, khoa học; trực tiếp dự thảo chương trình công tác, báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo chuyên đề, báo cáo thực hiện quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tham mưu lãnh đạo Ban thẩm tra, xác minh, đề nghị tra cứu hồ sơ, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ... kết nạp Đảng.

- Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho các tổ chức cơ sở đảng; đồng thời kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Thẩm tra, xác minh khiếu nại về vấn đề đảng tịch.

- Xây dựng hồ sơ cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công.

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện về: tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện và cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của huyện, xã, thị trấn; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, đoàn thể huyện; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng; công tác nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; nghiệp vụ đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện.

Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng về tổ chức của Huyện ủy và công tác xây dựng chính quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo điểm 2, Điều 4, Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư và Điều 7, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ; Điều 10, Thông tư 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

2. Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện.

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.874.461, 02943.875.682.

Trưởng Cơ quan - Chánh Thanh tra: Huỳnh Lâm Sơn.

Ngày, tháng, năm, sinh: 1977.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã Ngãi Xuyên.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943.874.461

ĐT di động: 0977.745.645.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành chung các mặt hoạt động của cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về hoạt động của cơ quan.

Phó Trưởng Cơ quan: Lưu Vĩnh Phú.

Ngày, tháng, năm sinh: 1978.

Giới tính: Nam.

Quê quán: Xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943.874.461

ĐT di động: 0913.880.818.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Thường trực Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, thay mặt Trưởng Cơ quan xử lý công việc khi được ủy quyền hoặc được phân công; giải quyết công việc hàng ngày và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra (đi sâu lĩnh vực Kiểm tra – Giám sát) đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, trực tiếp chỉ đạo công tác Văn phòng thuộc lĩnh vực kiểm tra – giám sát

 

Phó Trưởng Cơ quan: Sơn Trương.

Ngày, tháng, năm sinh: 1982.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 02943.874.461.

ĐT di động: 079.540.379

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Tham mưu giúp đồng chí Trưởng Cơ quan thực hiện một số mặt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng quy định, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra về lĩnh vực được phân công. Xử lý công việc của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra khi được Trưởng Cơ quan ủy quyền hoặc được phân công.

 

 

 

Phó Trưởng Cơ quan - Phó Chánh Thanh tra: Trần Thị Lan Phương.

Ngày, tháng, năm sinh: 1984.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không

ĐT cơ quan: 02943.875.682.

ĐT di động: 0939.356.096.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư và tham mưu Trưởng Cơ quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý, trực tiếp chỉ đạo công tác văn phòng thuộc lĩnh vực Thanh tra, Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra về lĩnh vực được phân công. Xử lý công việc của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra khi được Trưởng Cơ quan ủy quyền hoặc được phân công.

 

3. Phòng Tư pháp:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.874655

Thông tin lãnh đạo:

 

Trưởng phòng: Trần Văn Rừng.

Ngày, tháng, năm, sinh: 16/9/1964.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874655.

ĐT di động: 0987.983.424.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp. Đi sâu các lĩnh vực thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; tổ chức lấy ý kiến dự thảo luật; xử lý vi phạm hành chính; bồi thường nhà nước; triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác hoà giải ở cơ sở; xác minh, giải quyết các vụ việc phức tạp trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, UBND huyện phân công.

Phó trưởng phòng: Trần Thị Tím.

Ngày, tháng, năm, sinh: 15/6/1979.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874655.

ĐT di động: 0945.111.424.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Phụ trách thẩm định, kiểm tra, hộ tịch, chứng thực thuộc thẩm quyền cấp huyện. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hộ tịch, công tác chứng thực cấp xã, thị trấn; quản lý sử dụng biểu mẫu hộ tịch; kiểm soát thủ tục hành chính; nuôi con nuôi; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp. Tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các mặt công tác khác do Trưởng phòng phân công. Thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện phân công.

 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

 

 Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

 Điện thoại: 02943.874032.

 

Thông tin lãnh đạo:

 

 

Trưởng phòng: Long VănVũ.

Ngày, tháng, năm sinh: 19/9/1979.

Giới tính: Nam.

Quê quán: Ấp Xóm Chòi,xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Ấp XómChòi, xã NgãiXuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 0294.3874.032.

ĐT di động: 0939.522.363.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo phân cấp quản lý và chịu trách nhiệm trướcỦy bannhân dân huyện, Chủ tịchỦy bannhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Thanh.

Ngày, tháng, năm, sinh: 1982.

Giới tính: Nam.

Quê quán: Ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyến, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 0294.3874.032.

ĐT di động: 0939.522.969.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Tham mưu Trưởng phòng trong công tác lập kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; Chủ trì lập các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; phụ trách theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện; Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Mỹ Phượng.

Ngày, tháng, năm, sinh: 16/8/1982.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: Ấp Rạch Bót, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Ấp Chợ Dưới,xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 0294.3874.032.

ĐT di động: 0939.187.687.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Tham mưu Trưởng phòng trình UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn huyện; Lập dự toán thu Ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi Ngân sách huyện và tổng hợp dự toán Ngân sách cấp xã, phương án phân bổ Ngân sách huyện; Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp xã; Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc cấp huyện; Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Chức năng, nhiệm vụ:

phongtaichinhkehoach.pdf

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02942 218325.

 

Thông tin lãnh đạo:

 

 
 

Trưởng phòng: Hà Minh Hào.

Ngày, tháng, năm, sinh: 05/12/1980.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 0294 2218325.

ĐT di động: 0383 944 600.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: 

Chịu trách nhiệm chung trong việc lãnh chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý trực tiếp về những lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị, đi sâu lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; về công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Phó trưởng phòng: Trần Văn Tiến.

Ngày, tháng, năm, sinh: 1967.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 0294 2218325.

ĐT di động: 094 515 0909.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản; tham mưu công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; tham mưu Trưởng phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực môi trường, khoáng sản; hỗ trợ các xã, thị trấn hoàn thành tiêu chí 17 về xây dựng xã nông thôn mới; theo dõi, giám sát công tác thu gom chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện và những công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng do Trưởng phòng phân công.

Phó trưởng phòng: Kim Rune.

Ngày, tháng, năm, sinh: 01/01/1974.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Ấp Cà Săng, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 0294 2218325.

ĐT di động: 0907 464 283.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách lĩnh vực nghiệp vụ đất đai, chịu trách nhiệm tham mưu cho Trưởng phòng giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: công tác thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất đai, thẩm định các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (lần đầu), giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tham mưu thực hiện tốt công tác xử lý lấn, chiếm đất công; phối hợp và hỗ trợ các địa phương trong công tác cấp giấy đất tổ chức, cơ sở tôn giáo; theo dõi tình hình cấp giấy về chính sách đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Trực tiếp tham mưu UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, phúc đáp các nội dung yêu cầu của cơ quan Tòa án, Thi hành án phục vụ công tác xét xử và những công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng do Trưởng phòng phân công.

Chức năng, nhiệm vụ:

phongtnmt.pdf

 


6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875465

 

Thông tin lãnh đạo:

 

Trưởng phòng: Lê Thanh Sơn.

Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1978.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Ngãi Xuyên,huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: .

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 875465.

ĐT di động: 

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

- Lãnh đạo, quản lý điều hành chung công việc của Phòng lao động.

- Phụ trách công tác Chi bộ; tổ chức cán bộ; tài chính kế hoạch của đơn vị; các chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; tổ tự quản giảm nghèo; các chính sách an sinh xã hội; bảo trợ xã hội.

- Chỉ đạo toàn diện về công tác Lao động – Thương binh và Xã hội 05 đơn vị gồm: Xã Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh.

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Diệu Ký.

Ngày, tháng, năm, sinh: 19/4/1962.

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 2, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943.875465.

ĐT di động: 0909.057.222.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

- Lãnh đạo, quản lý và điều hành các lĩnh vực: Các chương trình mục tiêu quốc gia về lao động, dạy nghề; xuất khẩu lao động; chính sách người có công; quản lý nghĩa trang; trưởng đội 178; tiếp xúc cử tri.

- Phụ trách công tác văn phòng gồm: Xây dựng báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo chuyên đề khác (nếu có).

- Chỉ đạo toàn diện về công tác Lao động – Thương binh và Xã hội 6 đơn vị gồm: Ngãi Xuyên, Thị Trấn Trà cú, Thanh Sơn, Kim Sơn, Hàm Giang, Hàm Tân.

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Xuân Thuỳ.

Ngày, tháng, năm, sinh: 14/02/1967.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874092.

ĐT di động: 0974.307.334.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

-  Lãnh đạo điều hành các lĩnh vực: Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; xã, thị trấn Phù hợp với trẻ em; bảo hiễm Y tế của các đối tượng theo quy định; cải cách hành chính.

- Phụ trách công tác tổ chức Công đoàn; xây dựng cơ quan văn mimh, cơ quan an toàn an ninh trật tự; công tác thi đua khen thưởng; công tác phối hơp với các ngành đoàn thể và các hội.

  - Chỉ đạo toàn diện về công tác Lao động – Thương binh và Xã hội 6 đơn vị gồm: Đại an, Định an, Thị trấn Định an, Ngọc Biên, Long Hiệp, Tân Hiệp.

Chức năng, nhiệm vụ:

 

phonglaodongtbxh.pdf

    


7. Phòng Văn hoá và Thông tin:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.874024.

Thông tin lãnh đạo:

 

Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Lam.

Ngày, tháng, năm sinh: 19/3/1984.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: .

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874024.

ĐT di động: 0964.888.852.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng. Trực tiếp phụ trách Đội kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hóa - xã hội; giải quyết khiếu nại tố cáo; xác nhận, thẩm định và giải quyết các hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình. Thực hiện công tác tài chính, thi đua khen thưởng, quản lý tài sản và các trang thiết bị phục vụ cho công tác chung của phòng và thực hiện nhiệm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Phó trưởng phòng: Trần Thiện Thiên Thanh.

Ngày, tháng, năm, sinh: 20/10/1978.

Giới tính: Nam.

Quê quán: huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 2, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874.024.

ĐT di động: 0919.483.348.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách

Phụ trách công tác cải cách hành chính. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và các hoạt động bảo tồn, bảo tàng di tích lịch sử và công tác Quảng cáo.

 

Phó trưởng phòng: Thạch Kim Hạnh.

Ngày, tháng, năm, sinh: 1973.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943 874.024.

ĐT di động: 0982.874.449.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

Trực tiếp thực hiện công tác Quản lý nhà nước về Văn hóa, thông tin cơ sở bao gồm: Quản lý, hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thông tin cơ sở; thẩm định hồ sơ ISO về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, phụ trách Công đoàn cơ quan.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

phongvhtt.pdf


8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

 Điện thoại: 02943.874516.

Thông tin lãnh đạo:

 

Quyền Trưởng phòng: Trần Tú Oanh.

Điện thoại: 02943.874414

Di động: 0949385999

Email: antuoanh@sgdtravinh.edu.vn

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xử lý toàn bộ công việc của Trưởng phòng, điều hành mọi hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong thời gian được giao quyền.

 

Phó Trưởng phòng: Thạch Tấn Thành.

Điện thoại:

Di động: 0386435699.

Email: thachtanthanh@sgdtravinh.edu.vn

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

-Giúp Trưởng phòng điều hành công việc chung của ngành.

-Trực tiếp phụ trách các công tác:Chỉ đạo chuyên môn cấp THCS; GDdân tộc; Hướng nghiệp - Dạy nghề;Phổ cập GD; Kiểm tra; Công tác pháp chế; Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực; Công tác ngoại khóa, Y tế trường học; phòng cháy chữa cháy; Phụ trách dự án Song ngữ; Công tác khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục; Công tác Công nghệ -Thông tin;Nông thôn mới; Giảm nghèo;Phụ trách chung công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng và những công việc do Trưởng phòng uỷ quyền.

-Tổng hợp báo cáo định kỳ các cuộc vận động của Đảng, ngành;Công tác Đảng,Chi bộ.

-Thành viên Ban chỉ đạo do UBND huyện quyết định phân công.

-Chủ tài khoản ủy quyền.

-Thực hiện một số công tác khác khi Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

I/ Chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú

1.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

II/ Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú

Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.          

 


9. Phòng Y tế:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875447

Thông tin lãnh đạo:

Phó trưởng phòng: Lâm Hồng Nhân.

Ngày, tháng, năm, sinh: 02/4/1964.

Giới tính: Nam.

Quê quán: ấp Giồng Lớn B, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: Khóm 2, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 0294 875447.

ĐT di động: 0976.952.736.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Tham mưu trưởng phòng thực hiện quản lý nhà nước về y tế.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

phongyte543.pdf10. Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.874.070, 02943.874.405

Thông tin lãnh đạo:

 

Chánh văn phòng: Lâm Thái Hòa.

Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1980.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay:  xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943.874.992.

ĐT di động: 0977.700.576

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

 

Phó chánh văn phòng: Trần Kim Hiếu.

Ngày, tháng, năm sinh: 1987.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Nơi ở hiện nay: xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 02943.874.405

ĐT di động: 0982.524.074

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:

 

Phó chánh văn phòng: Trịnh Thị Lành.

Ngày, tháng, năm sinh: 1983.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: xã Ngãi Xuyên, huyệnTrà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay: xã Ngãi Xuyên, huyệnTrà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

ĐT cơ quan: 02943.874.405

ĐT di động: 0362.982.770

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: 

 

Phó chánh văn phòng: Hà Minh Tấn.

Sinh năm: 1984.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Quê quán: xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Nơi ở: Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh TV

SĐT cơ quan: 02943.874.992

ĐTDĐ: 0949.478.444

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: 

 


11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943 874075

Email: pnnptnt.tracu@travinh.gov.vn

Trưởng phòng:Huỳnh Văn Thảo.

Ngày, tháng, năm sinh:07/02/1964.

Giới tính:Nam.

Quê quán:xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay:xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc:Kinh.

Tôn giáo:Không.

ĐT cơ quan:02943 874075.

ĐT di động:0918.392.452.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:Phụ trách chung, trực tiếp quản lý ngân sách đơn vị, công tác thủy sản, chăn nuôi, nông thôn mới và triển khai đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp - thủy sản.

Phó trưởng phòng:Trần Văn Đồng.

Ngày, tháng, năm, sinh:30/12/1968.

Giới tính:Nam.

Quê quán:xã Tập Sơn, Trà Cú, Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay:xã Tập Sơn, Trà Cú, Trà Vinh.

Dân tộc:Kinh.

Tôn giáo:Phật.

ĐT cơ quan:02943 874075.

ĐT di động:0939.240.667.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:Phụ trách lĩnh vực trồng trọt, công tác tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chính sách nông nghiệp nông thôn, kinh tế hợp tác - hợp tác xã nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), làng nghề nông thôn.

Phó trưởng phòng:Thạch SôPhanh.

Ngày, tháng, năm, sinh:10/4/1964.

Giới tính:Nam.

Quê quán:ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Nơi ở hiện nay:ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc:Khmer.

Tôn giáo:Phật.

ĐT cơ quan:02943 874075.

ĐT di động:0987.478.718.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách:Phụ trách lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai, trồng cây phân tán (Chi cục Kiểm lâm), nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, công tác đội liên ngành.

 

12.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0294 3874029. Email: congthuongtc@gmail.com.

Thông tin lãnh đạo:

 

Trưởng phòng:Huỳnh Văn Danh.

Năm sinh: 1977.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú.

Nơi ở hiện nay: Số 258, khóm 6, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: không.

ĐT cơ quan: 0294 3874029.

ĐT di động: 0918842649.

Email: congthuongtc@gmail.com

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Phụ trách chung, quản lý về giao thông, vận tải, hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải) kiến trúc, quy hoạch xây dựng,xây dựng, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, xử lý các văn bản đến và trực tiếp kiêm Trưởng Bến xe ôtô khách Trà Cú; đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước Pháp luật về vai trò lãnh đạo, điều hành công việc của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được Chủ tịch UBND. (theo Quyết định số: 09 /QĐ-PKT&HT ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện)

Phó Trưởng phòng:Hà Phước Hưởng.

Năm sinh: 1983.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú.

Nơi ở hiện nay: ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: kinh.

Tôn giáo: không.

ĐT cơ quan: 0294 3874029.

ĐT di động: 0917588099.

Email: congthuongtc@gmail.com.

Nhiệm vụ, lĩnh vực công tác phụ trách: Là người giúp việc Trưởng phòng trực tiếp quản lý Nhà nước về lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và khoa học công nghệ; đồng thời chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công, (theo Quyết định số: 09 /QĐ-PKT&HT ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện)

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quản lý về Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị; giao thông và khoa học công nghệ. 

13. Phòng Dân tộc:

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 02943.875667.

 

Thông tin lãnh đạo:

 

Trưởng phòng: Kim Ngọc Sương

Năm sinh: 26/3/1962.

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Kim Sơn, huyện Trà Cú

Nơi ở hiện nay: khóm 1, Thị trấn Định An, huyện Trà Cú,  tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: không.

ĐT cơ quan: 0294 3875667. ĐT di động: 0916093098.

Email: sarunephongdantoc@gmail.com

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Phòng theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng Dân tộc; Phụ trách công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của cơ quan; Chủ trì các cuộc họp của cơ quan; Tiếp tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc, tiếp công dân và đi cơ sở; Trực tiếp phụ trách các chương trình, chính sách, dự án lĩnh vực DTTS; Thẩm định các dự thảo văn bản đơn vị tham mưu trước khi trình UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện; Chủ tài khoản, quản lý tài sản, tài chính cơ quan; ; Tham gia các cuộc họp thuộc lĩnh vực quản lý do UBND huyện, Ban Dân tộc tỉnh mời.

 

Phó Trưởng phòng: Kim Diễn.

Năm sinh: 19/5/1969

Giới tính: Nam.

Quê quán: xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải.

Nơi ở hiện nay: ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Dân tộc: Khmer.

Tôn giáo: Phật.

ĐT cơ quan: 0294 3875667. ĐT di động: 0986856237.

Email: kimdien1905@gmail.com.

Tham mưu Trưởng phòng xây dựng  một số dự thảo văn bản lĩnh vực lãnh đạo, quản lý; Tham mưu trưởng phòng quản lý bộ máy, nhân sự cơ quan; Tham mưu trưởng phòng chủ trì cuộc họp cơ quan (nếu được phân công); Tiếp tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc, tiếp công dân và đi cơ sở; Trực tiếp phụ trách công tác dân tộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; Xây dựng dự thảo các văn bản của đơn vị; Phụ trách thũ quỹ cơ quan; Thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ ; Tham gia các cuộc họp thuộc lĩnh vực quản lý do UBND huyện, Ban Dân tộc tỉnh mời.

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

phongdantoc.pdf

 

 

14. Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú

Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Thông tin lãnh đạo:

 

Giám đốc: Sơn Ngọc Lâm

Ngày, tháng, năm, sinh:

Giới tính: Nam

Quê quán: 

Nơi ở hiện nay: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Dân tộc: Khmer

Tôn giáo: Phật

ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0913881029

Email: snlam66@gmail.com

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Quyết định thành lập đơn vị (nêu ra các quyết định thành lập đơn vị, đổi tên, giao chức năng nhiệm vụ, …):  Tên đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú (gọi tắt là Ban quản lý dự án) được thành lập tại Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

2. Chức năng: (nêu ra cụ thể và chi tiết tất cả các chức năng được giao)

+ Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư. Đồng thời làm Chủ đầu tư khi được Ủy ban nhân huyện giao.

+ Thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và quy định của Pháp luật có liên quan.

+ Nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, quản lý sử dụng.

+ Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dư án đã được giao.

3. Nhiệm vụ: (nêu ra cụ thể và chi tiết tất cả các nhiệm vụ được giao)

3.1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

a) Lập kế hoạch dự án: Trên cơ sở kế hoạch trung hạn cấp thẩm quyền phê duyệt lập, trình trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm.

b) Các nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; ký kết hợp đồng trên cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định.

- Tiếp nhận vốn, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Thực hiện việc rút dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện giao dịch với KBNN, thanh toán các hợp đồng mà Chủ đầu tư đã ký kết trước ngày hợp đồng ủy thác có hiệu lực.

- Thực hiện các công việc khác ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

c) Các nhiệm vụ giai đoạn thực hiện dự án:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; ký kết hợp đồng trên cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, mua sắm thiết bị đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; ký kết hợp đồng trên cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận vốn, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các giai đoạn thực hiện dự án.

- Thực hiện việc rút dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện giao dịch với KBNN, thanh toán các hợp đồng mà Chủ đầu tư đã ký kết trước ngày hợp đồng ủy thác có hiệu lực.

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng:

- Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý, khai thác sử dụng.

- Lập hồ sơ hoàn công công trình hoàn thành, bàn giao cho Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý, khai thác sử dụng.    

- Lập hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng thi công xây dựng, mua sắm thiết bị, hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng và các hợp đồng khác, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình; Quyết toán dự án hoàn thành và tất toán tài khoản tại cơ quan cấp phát theo quy định.

e) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân:

- Tiếp nhận vốn, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng và thực hiện nhiệm vụ tạm ứng, thanh toán, quyết toán với các nhà thầu theo đúng quy định và theo ủy quyền của chủ đầu tư;

- Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định để thực hiện giao dịch về cấp phát, tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng theo ủy quyền của Chủ đầu tư.

f) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo:

Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án: 

Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66, Điều 67 của Luật Xây dựng và Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ gồm: Quản lý chất lượng công trình; Quản lý tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình; Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; Quản lý hợp đồng xây dựng; Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng cụ thể

3.3. Quản lý chất lượng xây dựng công trình:

- Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình và báo cáo chủ đầu tư trước khi khởi công công trình.

- Tổ chức kiểm tra điều kiện năng lực của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn.

- Tổ chức kiểm tra: Thủ tục kiểm tra chất lượng vật liệu, thủ tục kiểm định chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn xây dựng và của cấp thẩm quyền.

- Xem xét, kiểm tra nhật ký thi công xây dựng, nhật ký giám sát thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì xỷ lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công và quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra hệ thống tài liệu từ chủ trương đầu tư, kiểm soát, lưu trữ tài liệu của dự án từ giai đoạn khởi công xây dựng đến nghiệm thu bàn giao.

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

- Tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành trước khi bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị quản lý sử dụng.

- Kiểm tra các công tác chuẩn bị công trường của các Nhà thầu xây dựng: Thi công các công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình (văn phòng công trường, kho bãi phục vụ thi công, hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công, hệ thống đường tạm, hàng rào tạm phục vụ thi công….);

- Xem xét việc huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công, biện pháp tổ chức thi công của các Nhà thầu xây dựng.,

3.4. Quản lý  tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình:

- Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu xây dựng lập, hiệu chỉnh, phù hợp với tiến độ tổng thể và các mốc thời gian đã được duyệt làm cơ sở quản lý điều hành theo tiến độ dự án.

- Kiểm tra tiến độ thực hiện của các nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn … đôn đốc thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo thường xuyên cho chủ đầu tư.

- Trực tiếp xử lý khi các nhà thầu chậm tiến độ theo hợp đồng.

3.5. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình:

- Tổ chức thực hiện việc thi công xây dựng công trình phải thực hiện theo khối lượng của thiết kế được phê duyệt và những điều chỉnh thay đổi được cấp thẩm quyền chấp thuận.

- Tổ chức kiểm tra, thủ tục, hồ sơ nghiệm thu khối lượng giữa nhà thầu giám sát và nhà thầu xây dựng đảm bảo đúng, đủ theo quy định.

- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn xây dựng theo quy định.

3.6. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng:

- Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Lập thủ tục tạm ứng, thanh toán hợp đồng xây dựng theo đúng hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định cấp phát thanh toán vốn đầu tư hiện hành.

- Chủ động đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ thanh quyết toán khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Lập hồ sơ quyết toán dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Tất toán dự án, xử lý công nợ dự án theo quy định;…

3.7. Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Tổ chức kiểm tra hệ thống đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC của nhà thầu xây dựng trên công trường.

- Kiểm tra, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC.

3.8. Các vấn đề khác:

- Báo cáo chủ đầu tư mọi diễn biến trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Lập báo cáo giám sát đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

- Báo cáo định kỳ cho chủ đầu tư 01 tháng/lần (25 hàng tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư, mỗi báo cáo thể hiện được các nội dung chính: tình trạng tổng thể của dự án, khối lượng, chất lượng của công việc thực hiện và so sánh với kế hoạch đã đặt ra, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

- Kiểm tra và xử lý các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định.

- Tổ chức, chủ trì các buổi họp giao ban tại công trình.

- Quản lý các hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng tư vấn xây dựng và các hợp đồng khác (kể cả các hợp đồng chủ đầu tư đã ký).

- Tổ chức, chủ trì xử lý các công việc liên quan đến công trình khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

Bản đồ hành chính

Thủ tục hành chính

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1829
  • Trong tuần: 24,562
  • Tất cả: 1,738,951

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT

Chung nhan Tin Nhiem Mang