Trà Cú: Tập trung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam

Trong thời gian qua, huyện Trà Cú đã huy động sức mạnh toàn xã hội để thực hiện tốt công tác gia đình qua việc xác định công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ quan trọng để hình thành một thế hệ gia đình mới, vừa bảo đảm được những nét cơ bản nhất giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vừa đáp ứng được nhu cầu tất yếu trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Việc phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội là những tiền đề trong việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách về công tác gia đình trên địa bàn huyện Trà Cú trong thời gian tới.

Xã Tân Hiệp vừa thành lập câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.

Để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện, các cấp chính quyền, các đoàn thể trên địa bàn huyện đã tập trung triển khai Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Kế hoạch 32-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch cụ thể hóa của UBND tỉnh, của Huyện ủy và UBND huyện về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các cuộc họp lệ chi bộ, lồng ghép triển khai trong hội nghị triển khai nghị quyết, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên…Qua đó, các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện đã hiểu rõ vai trò của gia đình trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; đa số cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình và tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em…; đông đảo Nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đa số mỗi cặp vợ, chồng trên địa bàn huyện đều có từ một đến hai con để nuôi dạy cho tốt. Các cấp hội phụ nữ, đoàn thanh niên trong huyện đều gắn công tác xây dựng gia đình với việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”; xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đẩy mạnh giáo dục về lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, giáo dục hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; giáo dục những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, các kiến thức về giới và bình đẳng giới và vị trí, vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xã hội…đã thu hút đông đảo lượt đoàn viên, hội viên tham dự. Mặt khác, các hoạt động về lĩnh vực gia đình diễn ra khá phong phú, thiết thực, bổ ích. Hằng năm, các cấp trong huyện đều tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Hiện huyện đang triển khai thực hiện nhiều đề án về gia đình như: Về phòng, chống bạo lực, phòng, chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình; về tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi về gia đình; nghiên cứu tổng thể về gia đình để đề xuất xây dựng mô hình gia đình và giải pháp phát triển gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam…để cung cấp tới nhiều gia đình trong huyện các kiến thức, kỹ năng sống; đồng thời, giáo dục và vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; khuyến khích người dân xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Theo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của UBND huyện Trà Cú, đến cuối năm 2019, toàn huyện đã thành lập được nhiều câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại 07 xã, thị trấn với 870 thành viên. Tổ chức vận động trên 39.520 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, “05 không, 03 sạch” tại 17/17 xã, thị trấn. Đặc biệt, đã xây dựng được 100% xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Các câu lạc bộ, nhóm đã phát huy hiệu quả hoạt động, tích cực vận động Nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Một trong các yếu tố quan trọng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ là kinh tế hộ gia đình phát triển, thu nhập nâng lên. Do đó, các cấp, các ngành trong huyện đã quan tâm tạo điều kiện, đẩy mạnh triển khai tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp với xây dựng nông thôn mới, từng bước thay đổi tập quán lạc hậu trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đông đồng bào Khmer; đồng thời, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống, triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo. Bên cạnh phát triển kinh tế, việc xây dựng các danh hiệu văn hóa, xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình tiêu biểu đã góp phần thay đổi đời sống tinh thần trong các hộ gia đình. Các gia đình tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; phát triển các hình thức tổ hòa giải, các câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau…

Tuy nhiên, nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình trên địa bàn huyện Trà Cú còn ít nhiều hạn chế; công tác thông tin, tuyên truyền đôi lúc vẫn chưa thật sự đi vào chiều sâu; công tác giáo dục đạo đức trong từng gia đình còn xem nhẹ; việc trang bị những kiến thức về gia đình, nhất là cho các gia đình trẻ, chưa được thực hiện tốt. Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, nên chưa có điều kiện chăm lo, phát triển toàn diện cho gia đình dẫn đến các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, hủ tục lạc hậu và tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra; tình trạng ly hôn, ly thân, sống thử, không đăng ký kết hôn, tệ nạn xã hội…xuất hiện ngày càng nhiều; tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp. Mặt bằng dân trí còn thấp, phần lớn dân số sống ở vùng nông thôn, chủ yếu sống bằng nghề nông, lao động chủ yếu là thủ công. Do đó, ý thức về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn nhiều hạn chế…

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách về công tác gia đình trên địa bàn huyện, kế hoạch năm 2020 UBND huyện Trà Cú sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền, các đoàn thể trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Củng cố, phát triển gia đình trên cơ sở kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ. Nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế để nâng cao mức sống của mỗi gia đình, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, nhất là đối với các gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số…Đó cũng là những mục tiêu xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Trà Cú trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền

Bản đồ hành chính

Thủ tục hành chính

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 718
  • Trong tuần: 46,696
  • Tất cả: 2,110,269

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT

Chung nhan Tin Nhiem Mang