Trà Cú: Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chỉ đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Xác định công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, huyện Trà Cú đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác xây dựng huyện (NTM; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong chỉ đạo xây dựng NTM. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng trong xây dựng thành công huyện đạt chuẩn huyện NTM.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh làm việc với huyện Trà Cú về công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023

Sau 13 năm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Trà Cú đã thay đổi tích cực, cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa được đầu tư, cải tạo, xây mới ngày một khang trang, sạch đẹp, đảm bảo về chất lượng, quy mô. Chăm sóc sức khỏe y tế cho người dân, chất lượng giáo dục, đời sống tinh thần được nâng lên; các mô hình sản xuất phát triển toàn diện hơn, nếp sống văn hóa, môi trường, thu nhập của người dân ngày càng nâng cao. Từ năm 2011 đến nay, huyện Trà Cú đã huy động tổng nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt trên 3.997.000 triệu đồng, trong đó, ngân sách Trung ương trên 185.190 triệu đồng, ngân sách cấp tỉnh trên 833.000 triệu đồng, ngân sách huyện  270.700 triệu đồng…, Đến nay, các công trình xây dựng NTM đều hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện toàn huyện Trà Cú đã có 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 12/15 xã đạt chuẩn NTM được công nhận trong giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ); có 03 xã đạt chuẩn NTM được công nhận trong giai theo giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Theo quy định hiện nay, các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020 phải hoàn thành nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh). UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá và triển khai thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, kết quả đến nay có 15/15 xã đều đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025, đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch. Cùng với công tác xây dựng thành công 100% xã đạt chuẩn NTM, hiện huyện Trà Cú cũng đã triển khai thực hiện đạt tất cả 09 tiêu chí huyện NTM theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM gồm: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, Tiêu chí số 2 về Giao thông, Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai, Tiêu chí số 4 về Điện, Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Tiêu chí số 6 về Kinh tế, Tiêu chí số 7 về môi trường, Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống và Tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công theo quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Với những kết quả đã đạt được sau 13 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hiện huyện Trà Cú đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện NTM. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh lập kế hoạch cụ thể, phân công công việc, hoạch định thời gian làm việc khi đoàn kiểm tra của Trung ương vào kiểm tra và công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn huyện NTM trong thời gian tới.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú đạt chuẩn xã nông thôn mới

Theo đánh giá của Văn phòng điều phối NTM tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Trà Cú đã không ngừng phấn đấu, quyết tâm cao khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, điều hành linh hoạt, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và hoàn thành các mục tiêu xây dựng huyện NTM. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương có chuyển biến tích cực với tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, riêng năm 2023 tăng trưởng 16,62%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; nông thôn mang diện mạo và sức sống mới. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng khá đồng bộ, phát huy được hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, nhất là tình trạng nghèo, việc làm đã được cải thiện đáng kể; sản xuất nông nghiệp phát triển, có nhiều mô hình mới với cách làm sáng tạo, hiệu quả, để phổ biến nhân rộng, nhất là các mô hình có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, mô hình nuôi thủy sản thâm canh, hoạt động của loại hình kinh tế hợp tác có chuyển biến tích cực, phát huy tốt vai trò làm động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định; năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng được tăng cường, củng cố, đổi mới đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ nền tảng những kết quả đã đạt được sau 13 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đề nghị huyện Trà Cú tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí huyện NTM theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM, như sau: (1) Để xây dựng thành công huyện NTM cần phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự nhiệt tình, hưởng ứng của mọi người dân, đây là nhân tố quyết định phong trào thi đua xây dựng MTN. (2) Phải làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động, làm cho cán bộ, đảng viên và mọi người dân nhận thức đúng, đầy đủ về mục tiêu, sự cần thiết phải xây dựng NTM, đặc biệt là phải phát huy vai trò chủ động, tích cực của nông dân, đồng bào dân tộc Khmer trong xây dựng NTM, phải làm nổi bật vai trò chủ đạo của nông dân với tâm thế vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng, có vị trí trung tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM. (3) Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch xây NTM - xem đây là nhiệm vụ then chốt, là tiền đề quan trọng để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý - xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM tại địa phương và giữ vững các tiêu chí huyện NTM. (4) Tranh thủ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của Trung ương, địa phương; lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và huy động sự đóng góp của người dân để hoàn thành các tiêu chí xã, huyện NTM, nhất là việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong xây dựng NTM phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, tiết kiệm có sự tham gia giám sát góp ý của người dân. (5) Phát huy đúng mức tinh thần đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, đồng bào dân tộc Khmer trong tham gia xây dựng NTM; trong đó quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, xóa bỏ dần thủ tục lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc, xem đây là nội dung quan trọng, quyết định sự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. (6) Trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM phải bám sát định hướng xây dựng NTM của tỉnh, của địa phương; trong triển khai thực hiện phải đảm bảo tình đồng bộ, có lộ trình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng xã, ấp. Đồng thời, phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM tại các địa phương.

Bài, ảnh: THANH TUYỀN
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 4 198
  • Tất cả: 6331314
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang